การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชันคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
Improving mathematical problem-solving skills by using a math application fraction story of prathomsuksa 6 students at khammaumdongyen School

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว นิศาชล สายทอง
: ตำแหน่ง ครู
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2565
: 242

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แอปพลิเคชันคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 4) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคณิตศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนได้ มีเป็นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน ซึ่งถือเป็นประชากรในการวิจัยครั้งนี้ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะทักษะการแก้ปัญหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติ และแอปพลิเคชันคณิตศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทำแบบทดสอบ ทำแบบสอบถาม เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็กจึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเป็นรายบุคคล

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 5 คน2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 5 คนร้อยละ 80 โดยจำนวนนักเรียนที่มีผลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 80 3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนหลังการเรียนอยู่ในระดับมาก 4) แอปพลิเคชันคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา E1/E2 เท่ากับ 81/86`

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชันคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็นImproving mathematical problem-solving skills by using a math application fraction story of prathomsuksa 6 students at khammaumdongyen School is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.