การศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ในชั้นเรียนที่ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
A study of problem-solving behavior in mathematics of Mathayomsuksa 2 students on geometric transformations in the classroom using GSP (The Geometer's Sketchpad) and classroom using Lesson Study and Open Approach.

: ชื่อผู้วิจัย นาย พงศธร พันธ์บุปผา
: ตำแหน่ง ครู
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 153

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ในชั้นเรียนที่ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน ดำเนินการวิจัยโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้แก่ ข้อมูลในรูปโปรโตคอลการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้จากการบันทึกวิดีทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย ภาพนิ่ง ผลงานนักเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลโปรโตคอล (Protocol Analysis) โดยอาศัยกรอบของ Schoenfeld (1985)

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้น มี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การอ่าน-การวิเคราะห์-การวางแผน- การนำไปใช้-การสำรวจ 2) การอ่าน-การวิเคราะห์- การวางแผน- การนำไปใช้-การสำรวจ-การตรวจสอบ 3) การอ่าน-การวิเคราะห์- การสำรวจ- การวางแผน- การนำไปใช้- การตรวจสอบ และ4) การอ่าน-การวิเคราะห์- การวางแผน- การนำไปใช้- การตรวจสอบ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทุกแผนการจัดการเรียนรู้คือ พฤติกรรมการอ่าน (Reading) พฤติกรรมการวิเคราะห์ (Analysis) พฤติกรรมการวางแผน(Planning)-การนำแผนไปใช้ (Implementation) และพฤติกรรมสุดท้ายที่พบ คือพฤติกรรมการตรวจสอบ (Verifying) โดยลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายของกลุ่มพฤติกรรม ซึ่งสามารถที่จะบ่งชี้ถึงศักยภาพการแก้ปัญหาของนักเรียน

`

การศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ในชั้นเรียนที่ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)A study of problem-solving behavior in mathematics of Mathayomsuksa 2 students on geometric transformations in the classroom using GSP (The Geometer's Sketchpad) and classroom using Lesson Study and Open Approach. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.