การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

: ชื่อผู้วิจัย นาง สาลินี สุขศิริ
: ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 162

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ประเมินด้านกระบวนการ และ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 175 คน ครู จำนวน 32 คน ผู้ปกครอง จำนวน 175 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ในปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ และแบบสังเกต จำนวน 2 ฉบับ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .938 ฉบับที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .946 ฉบับที่ 3 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .940 ฉบับที่ 4 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .816 ฉบับที่ 5 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .928 ฉบับที่ 6 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .946 ฉบับที่ 7 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 ฉบับที่ 8 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .993 และ ฉบับที่ 9 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้ง 2 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้ง 2 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ดังนี้

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.5 ผลการสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.6 ผลการสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมของนักเรียนที่เกิดจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

`

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.