การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

: ชื่อผู้วิจัย นาย กฤตยชญ์ ขุ้ยศร
: ตำแหน่ง -
: อาชีวศึกษา
: ปี 2565
: 569

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านวิชาการ หลักสูตรและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านบุคลิกภาพ อารมณ์และจิตใจของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง – อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งหมด 85 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนและครบถ้วนจำนวน 76 คน หรือคิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 89.41 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ปัจจัยด้านวิชาการ หลักสูตรและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านบุคลิกภาพ อารมณ์และจิตใจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน

ผลวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 76 คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 93.42 และผู้หญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.57 ระดับชั้นการศึกษาเป็นระดับชั้นปวช.1 ทั้งหมด จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุส่วนใหญ่ช่วงอายุ 16 ปี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 และอายุ 17 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 แผนกวิชาเป็นแผนกช่างไฟฟ้ากำลังทั้งหมด จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการจัดการเรียนรู้เป็นภาคปกติทั้งหมด จำนวน 76 คน

2. ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ หลักสูตรและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านบุคลิกภาพ อารมณ์และจิตใจของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 76 คน ภาพรวม ครอบครัวและผู้ปกครอง(Mean = 3.9, S.D.=0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เนื้อหาด้านหลักสูตร(Mean = 4.1, S.D.=0.67) ความพร้อมของสถานศึกษาในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้(Mean = 3.9, S.D.=0.60) กลวิธีการสอนและพฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน(Mean = 4.0, S.D.=0.05) พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน(Mean = 3.5, S.D.=0.35) อยู่ในระดับมาก และการเข้าสังคมที่สนับสนุนพฤติกรรม(Mean = 3.4, S.D.=0.32) อยู่ในระดับมาก

3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณที่ใช้การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Stepwise ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 76 คน พบว่า Model: X1 , X2 , X3 , X4 , X5 เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทั้งสิ้น แต่ภาพรวมยังไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมากที่สุด

4. วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณที่ใช้การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Stepwise ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 76 คน พบว่า Model: X1 , X2 , X3 , X4 , X5 เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทั้งสิ้น แต่ภาพรวมยังไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมากที่สุด

`

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.