รายงานการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในสถานศึกษา โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว นพกนก พลราชม
: ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 585

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในสถานศึกษา โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในสถานศึกษา โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยใช้รูปแบบการประเมินของ CIPP Model ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 181 คน ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นจำนวน 2 ฉบับ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ฉบับที่ 1 จำนวน 35 ข้อ มีดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ 0.985 ฉบับที่ 2 จำนวน 27 ข้อ มีดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 และค่าความเที่ยงทั้งฉบับ 0.986 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ มีความเหมาะสม ครอบคลุม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผลการประเมินโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก

โดยสรุปข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในสถานศึกษา โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

`

รายงานการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในสถานศึกษา โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.