รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองปากดง

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุรีย์พร พิณพาทย์
: ตำแหน่ง -
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 804

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลัก

การมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองปากดง

ผู้ประเมิน สุรีย์พร พิณพาทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ปีที่ศึกษา 2564บทคัดย่อรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองปากดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการครูผู้สอน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองปากดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.21, = 0.51) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับผลการประเมินสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ด้านความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย ด้านความเหมาะสมของโครงการกับโรงเรียน ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.04, = 0.53) เมื่อพิจารณารายการประเมินที่มีผลประเมินสูงสุดสามอันดับคือ คณะกรรมการดำเนินงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน มีแผนปฏิบัติการตามโครงการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการเหมาะสม ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.60, = 0.18) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับผลการประเมินสูงสุดไปหาต่ำสุด ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านการนิเทศภายใน และด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.09,  = 0.67) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับผลการประเมินสูงสุดไปหาต่ำสุดดังนี้ ด้านนักเรียนแสดงออกพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความพอเพียง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ความกตัญญู และครูมีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลำดับ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองปากดง ผลการประเมินทุกด้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มเติมสาระหลักคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมให้มีความแปลกใหม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการประเมินโครงการควรจัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการตัดสินใจ

`

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองปากดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.