รายงานการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

: ชื่อผู้วิจัย นาง วรรณพัทร ซื่อตรง
: ตำแหน่ง รองผุู้อำนวยการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 558

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model (Stuffbeam. 2007, Stufflebeam. 2015, เชาว์ อินใย. 2555, รัตนะ บัวสนธ์. 2556, ศิริชัย กาญจนวาสี. 2558.) การประเมินครั้งนี้ ดำเนินการใน

ปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครู

สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า

3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านประสิทธิภาพ 7) ด้านความยั่งยืน และ

8) ด้านการถ่ายโยงความรู้

ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านบริบท พบว่า

- โครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้นสังกัด

- โรงเรียนมีความพร้อม เกี่ยวกับความเหมาะสมและคาดหวังต่อโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า

- โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล

3. ผลการประเมินโครงการ นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการพบว่า

- ครูมีความพยายามในการปฏิบัติงานตามโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านผลผลิต

4.1 ผลการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมสูงขึ้น

5. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านผลกระทบ พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด

6.ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านประสิทธิผล พบว่า ครูมีพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมและสื่อของครูอย่างคุ้มค่าและมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

7. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านความยั่งยืน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

9. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

`

รายงานการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.