การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Team - Games – Tournament)
Achievement study of students from rurngromwittayakom school teach by TGT technique.

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว กนกวรรณ หาญเสนา
: ตำแหน่ง ครู
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2558
: 17485

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Team - Games– Tournament) แหล่งข้อมูลของการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Team - Games– Tournament)สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า

จากผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขันเป็นทีมนั้นสามารถยกระดับผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมและตารางธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนที่มีแน้วโน้มสูงขึ้นเมื่อคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 5.68 และคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.32 คิดเป็นเปอร์เซ็นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เท่ากับ 28.40 และ 36.60 ตามลำดับพบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 8.20% ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ของงานวิจัย

`

การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Team - Games – Tournament)Achievement study of students from rurngromwittayakom school teach by TGT technique. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.