การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITIES OF PRACTICE MODEL THROUGH INTERNET TO ENHANCING KHOWLEDGE SHARING BEHAVIORS OF THE GRADUATE STUDENTS IN THE SUBJECT OF ADULT EDUCATION,NONFORMAL EDUCATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

: ชื่อผู้วิจัย วิภาจรี เจริญวงษ์
: อุดมศึกษา
: ปี 2559
: 201

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษานอกระบบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบ และ 3) ประเมินรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 144 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 28 คน ผลจากการวิจัยพบว่ารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 2) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการแบ่งปันความรู้ 3) องค์ประกอบด้านกลุ่มสมาชิก 4) ข่าวสาร ข้อมูลเนื้อหาสาระ ที่สมาชิกมีความสนใจร่วมกัน และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 5) กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมการแบง่ ปันความรู้ การประเมินรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่างในพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมสรุปวิเคราะห์ ด้วยสถิติ Paired samples t-test พบว่าค่ามีเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ในภาพรวมที่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบของรูปแบบพบว่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านกลุ่มสมาชิก และด้านข่าวสารข้อมูลเนื้อหาสาระอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สรุปผลการประเมินได้ว่ารูปแบบชุมชนกันปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ได้

`

การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITIES OF PRACTICE MODEL THROUGH INTERNET TO ENHANCING KHOWLEDGE SHARING BEHAVIORS OF THE GRADUATE STUDENTS IN THE SUBJECT OF ADULT EDUCATION,NONFORMAL EDUCATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.