new1

: ชื่อ นาย วุฒิศักดิ์ บุญแน่น

: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
: หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ผลงานวิจัย
3
เรื่อง

การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียน เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียน เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

: ชื่อผู้วิจัย นาย วุฒิศักดิ์ บุญแน่น

: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2560
: 7557

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1