new1

: ชื่อ นางสาว พันธีตรา สามารถ

: ตำแหน่ง อาจารย์
: หน่วยงาน โรงเรียนสาธืตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

ผลงานวิจัย
1
เรื่อง

การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยการใช้สื่อภาพยนตร์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้สื่อภาพยนตร์

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว พันธีตรา สามารถ

: ตำแหน่ง อาจารย์
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2562
: 742

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1