new1

: ชื่อ นางสาว จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์

: ตำแหน่ง
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผลงานวิจัย
3
เรื่อง

 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)
: ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)

: ชื่อผู้วิจัย สำนักยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 8066
รายงานการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

: ชื่อผู้วิจัย กลุ่มยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 9112


สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1