new1

: ชื่อ นางสาว จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์

: ตำแหน่ง
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผลงานวิจัย
2
เรื่อง

 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)
: ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี

: ตำแหน่ง
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 15053

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1