หน้าหลัก > คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

การสมัครสมาชิก

        ๑) สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์ www.thaiedresearch.org แล้วเลือก " สมัครสมาชิก"

        ๒) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วยืนยันสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ 

        ๑) สิทธิในการส่งผลงานวิจัยเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่  ผลงานต่อสาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (www.thaiedresearch.org)

        ๒) สิทธิในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ และเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา