หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ThaiEDResearch ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

    เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

         โดยให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ 14 หมวดหมู่ ได้แก่

          1.   การศึกษาตลอดชีวิต (ไม่แบ่งระดับ)
          2.   การศึกษานอกระบบ
          3.   กฎหมายการศึกษา
          4.   การศึกษาปฐมวัย
          5.   การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
          6.   การอาชีวศึกษา
          7.   การอุดมศึกษา
          8.   การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
          9.   การวัดและประเมินผลการศึกษา
          10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
          11. เทคโนโลยีทางการศึกษา
          12. นโยบายการศึกษา
          13. หลักสูตรและการเรียนรู้
          14. อื่นๆ

       สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา สามารถสมัครเป็นสมาชิก ThaiEDResearch เพื่อแจ้งความประสงค์และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด หากผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการเผยแพร่ทาง ThaiEDResearch ต่อไป ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานที่อยู่บนหน้าเว็บเพจนี้