การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติในการทำโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยใช้กิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงานผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
The Development of Learning Behavior and Attitude in Project Learning Using The Project Learning Through Local Wisdom Camp

: ชื่อผู้วิจัย สุวดี ผลงาม
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2551
: 1343

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด