ผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
The Effects of using an Instructional Model Using a Problem – Based Approach for the Development of Mathematics Knowledge and Mathematics Process of Matthayomsuksa Five Students of Kanchanapisekwittayalai Phetchabun School

: ชื่อผู้วิจัย มาราศรี มีโชค
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2551
: 232

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด