การพัฒนาอาจารย์เพื่อการสอนแบบบูรณาการ
A Development of Mathematics Teachers Learning Process Model for the First Key Stage to the Second Key Stage

: ชื่อผู้วิจัย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2550
: 212

logo onec
`

การพัฒนาอาจารย์เพื่อการสอนแบบบูรณาการA Development of Mathematics Teachers Learning Process Model for the First Key Stage to the Second Key Stage is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.