การพัฒนาอาจารย์เพื่อการสอนแบบบูรณาการ
A Development of Mathematics Teachers Learning Process Model for the First Key Stage to the Second Key Stage

: ชื่อผู้วิจัย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2550
: 167

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด