การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล แบบผู้เชี่ยวชาญ
Development of Learning Environments Model Enhancing Expertise Mental Model

: ชื่อผู้วิจัย ดร. อิศรา ก้านจักร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2551
: 267

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด