รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

: ชื่อผู้วิจัย นาย กลงกรณ์ จ้าวตระกูล
: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2562
: 374

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิตของโครงการ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปีที่ดำเนินการประเมินคือ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,905 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,862 คน
ครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 186 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 169 คน ผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,905 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,862 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 12 คน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู จำนวน 27 คน องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิต ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าร้อยละ (Percentage) และระดับผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปีการศึกษา 2560 – 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยการประเมินโครงการในแต่ละด้านในปีการศึกษา 2561
สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 และระดับผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดและเพิ่มขึ้นทุกด้าน
2. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
3. การประเมินปัจจัยนำเข้าต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 และมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. การประเมินกระบวนการต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 และมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
5. การประเมินผลผลิต ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 และมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด
6. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และผลประเมินความพึงพอใจ
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560


`

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.