คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
INFLUENCE OF CHARACTERISTICS ON ENTREPRENEURIAL INTENTION OF CHAING MAI RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
: อุดมศึกษา
: ปี 2561
: 88

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 554 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนในหลักสูตรจัดการ ไม่ได้มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบการ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน และมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ผลการจัดกลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่า มี 7 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ 2) ความกล้าเสี่ยง 3) ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ 4) ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ 5) ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อความล้มเหลว 6) ทัศนคติที่ดีต่อความแปลกใหม่ และ 7) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน ผลทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ, ความกล้าเสี่ยง, ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ, ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ, ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อความล้มเหลว และทัศนคติที่ดีต่อความแปลกใหม่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 38.10 (R2 =0.381)

`

คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่INFLUENCE OF CHARACTERISTICS ON ENTREPRENEURIAL INTENTION OF CHAING MAI RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.