การพัฒนาชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
The Development of English Pronunciation Learning Package For Sgaw Karen Learners of Maehongson Province

: ชื่อผู้วิจัย อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2563
: 1294

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษนับว่าเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เนื่องด้วยความแตกต่างทางด้านโครงสร้างทางภาษาระหว่างภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สอง (Fraser,2000; Demirezen, 2008) ในการเรียนรู้ภาษาที่สองของมนุษย์นั้น เรามักจะได้รับอิทธิพลทางภาษาแม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ กล่าวคือเรามักจะพูดภาษาที่สองด้วยคุณลักษณะทางภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาแม่ (Lado, 1961) ความสามารถในการออกเสียงสามารถส่งผลกระทบต่อการพูดได้ หากผู้ส่งสารสามารถออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ผู้รับสารก็จะสามารถเข้าในสารได้อย่างง่ายดาย (Carruthers,2007) สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีโครงสร้างทางภาษาแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด เช่น ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่นคือ เป็นภาษาที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายคำ การขาดความสามารถในการออกเสียงดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีปัญหาในการออกเสียงท้ายคำเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาศัยอยู่กว่า ร้อยละ 78 (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2554) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงขึ้น ซึ่งเมื่อได้ทำการทดลองใช้แล้วพบว่า ประสิทธิภาพชุดฝึกในระดับ 70.44/72.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหมดไว้คือ 70/70 ชุดฝึกพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้เรียนกะเหรี่ยงสะกอ มีประสิทธิภาพ 70.44/72.08 ซึ่งสูงกว่าที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ คือ 70/70 หลังจากใช้ชุดฝึกเพื่อการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้นว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 14.41 (x ̅ = 14.41) และค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 4.46 (x ̅ = 4.46) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้เรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อการใช้ชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และให้ข้อความคิดเห็นในทางที่ดีต่อการใช้ชุดฝึก ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษท้ายคำที่ถูกต้องได้ และสามารถช่วยให้จดจำการออกเสียงพยัญชนะได้ โดยเฉพาะการเลียบแบบรูปปากการออกเสียง ช่วยให้เข้าใจและสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายคำได้ถูกต้อง

`

การพัฒนาชุดฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอ จังหวัดแม่ฮ่องสอนThe Development of English Pronunciation Learning Package For Sgaw Karen Learners of Maehongson Province is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.