การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
A DEVELOPMENT OF COOPERATIVE EDUCATION MANAGEMENT MODEL, SRIPATUM UNIVERSITY.

: ชื่อผู้วิจัย อัจฉราพร โชติพฤกษ์
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2555
: 120

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งจากแหล่งเอกสารสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษาจำนวน 17 คน โดยใช้เทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) และขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฏิบัติโดยสำรวจความคิดเห็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน 50 ท่าน
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ควรครอบคลุมองค์ประกอบของกระบวนการสหกิจศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 7 ข้อ ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 27 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา 36 ข้อ และด้านการจัดบริการอื่นๆ ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 6 ข้อ ซึ่งจากกการนำไปตรวจสอบความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ไม่เกิน 1.00 และการทดสอบโดยใช้ T-test แบบ One Sample เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พบว่ารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยรวมแต่ละด้านและแต่ละข้อมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

`

การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมA DEVELOPMENT OF COOPERATIVE EDUCATION MANAGEMENT MODEL, SRIPATUM UNIVERSITY. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.