ผลการค้นหาพบจำนวน 8 รายการ
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอุดมศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอุดมศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง
: อุดมศึกษา
: ปี 2559
: 2402
เภสัชศาสตร์ศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : นวัตกรรมสร้างสรรค์เภสัชกรพันธุ์ใหม่
: ชื่อเรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : นวัตกรรมสร้างสรรค์เภสัชกรพันธุ์ใหม่

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2556
: 1078
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2554
: 1247
ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
: ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2554
: 922
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย

: ชื่อผู้วิจัย ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ (เจือจันทร์)

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2553
: 727
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

: ชื่อผู้วิจัย ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2552
: 554


งานวิจัยล่าสุด