ผลการค้นหาพบจำนวน 8 รายการ
รายงานการวิจัย อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2561
: 573
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
: ชื่อเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2560
: 2881
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอาชีวศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอาชีวศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง
: อาชีวศึกษา
: ปี 2559
: 2296
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อการส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อการส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย นายสุภัทร ชูประดิษฐ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2554
: 1046
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2550
: 251


งานวิจัยล่าสุด