ผลการค้นหาพบจำนวน 6 รายการ
การติดตามประเมินผล ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของ ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2550
: ชื่อเรื่อง การติดตามประเมินผล ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของ ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2550

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลีวัล เลิศสาครศิริ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2553
: 658
การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวโชติมา หนูพริก

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2553
: 612
การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยใช้หลักการเชื่อมโยงเชิงเส้น
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยใช้หลักการเชื่อมโยงเชิงเส้น

: ชื่อผู้วิจัย ปิยะธิดา ปัญญา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2551
: 172