ผลการค้นหาพบจำนวน 16 รายการ
การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 406
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
: ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 366
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

: ชื่อผู้วิจัย นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 26
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมัลติมีเดียด้วยเทคนิคสถานการณ์จำลองวิชาระบบไอซีที
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมัลติมีเดียด้วยเทคนิคสถานการณ์จำลองวิชาระบบไอซีที

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 89
การพัฒนารูปแบบการนำทางและลักษณะตัวนำทางสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำทางและลักษณะตัวนำทางสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

: ชื่อผู้วิจัย นางณัฐญา นาคะสันต์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 196
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 68