ผลการค้นหาพบจำนวน 4 รายการ
การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 128
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
: ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 179
การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 93