new1

: ชื่อ นาย พรพรหม เทพเรืองชัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ผลงานวิจัย
1
เรื่อง

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
: ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

: ชื่อผู้วิจัย นาย พรพรหม เทพเรืองชัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2564
: 218

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1