new1

: ชื่อ นาย ภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า

: ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
: หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ผลงานวิจัย
1
เรื่อง

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

: ชื่อผู้วิจัย นาย ภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า

: ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
: ปฐมวัย
: ปี 2560
: 148

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1