new1

: ชื่อ นาย นพดล ธรรมใจอุด

: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
: หน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ผลงานวิจัย
1
เรื่อง

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุด
: ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุด

: ชื่อผู้วิจัย นาย นพดล ธรรมใจอุด

: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2564
: 52

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1