new1

: ชื่อ นางสาว จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร

: ตำแหน่ง นักวิชาการ
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผลงานวิจัย
1
เรื่อง

หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
: ชื่อเรื่อง หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร

: ตำแหน่ง นักวิชาการ
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 10562

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1