new1

: ชื่อ นางสาว กุลวิภา ชีพรับสุข

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผลงานวิจัย
66
เรื่อง

กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย
: ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย

: ชื่อผู้วิจัย นายก้องนเรนท์ พลชา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2561
: 2959
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: ชื่อผู้วิจัย ณัฐชนก เนาวรังษี

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2561
: 1961
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
: ชื่อเรื่อง คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

: ชื่อผู้วิจัย ภัทรจิตติ บุรีเพีย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 1526
ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: ชื่อผู้วิจัย ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2561
: 1202
ยุทธศาสตร์การป้องกันเด็กและเยาวชนกระทําผิด ในกรุงเทพมหานคร
: ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การป้องกันเด็กและเยาวชนกระทําผิด ในกรุงเทพมหานคร

: ชื่อผู้วิจัย พันตํารวจเอก ศรุต สงวนสุข

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 1210
อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571)
: ชื่อเรื่อง อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571)

: ชื่อผู้วิจัย พลากร ขุริมนต์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 2154
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําแห่งอนาคตสําหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําแห่งอนาคตสําหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน

: ชื่อผู้วิจัย ทัศนะ เกตุมณี

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2560
: 981
รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: ชื่อผู้วิจัย ศิรดา พิริยะชัยวรกุล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2560
: 1379

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1