ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

งานวิจัยทั้งหมด
{{numAllData | number}} รายการ
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
{{numAllDep | number}} หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
{{numAllResearcher | number}} คน
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหมวดหมู่งานวิจัย
ประเภทกราฟ :
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามปี
ประเภทกราฟ :
ปี : ถึง :
จำนวนผลงานในแต่ละหมวดหมู่งานวิจัยจำแนกตามปี
ประเภทกราฟ :
ปี :

- ไม่พบข้อมูล -

จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหมวดหมู่งานวิจัย
ประเภทกราฟ :
นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด
เดือน : ปี :
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวน
{{key+1 | number}} {{value.doc_count | number }}
- ไม่พบข้อมูล -
จำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
ประเภทกราฟ :
เดือน : ปี :

- ไม่พบข้อมูล -

งานวิจัยที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด
เดือน : ปี :
ลำดับ ชื่อเรื่อง จำนวน
{{key+1 | number}} {{value.title}} {{value.download | number }}
- ไม่พบข้อมูล -
สมาชิกที่เข้าใช้งานมากที่สุด
เดือน : ปี :
ลำดับ ชื่อสมาชิก จำนวน
{{key+1 | number}} {{value.firstname}} {{value.lastname}} {{value.num | number }}
- ไม่พบข้อมูล -
จำนวนงานวิจัยภายนอก
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวน
{{key + 1}} {{value.name}} {{value.num | number }}