Current Record: ศรีจรรยา บุญเลิศ

ศรีจรรยา บุญเลิศ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัญหาของวิธีการสอนแบบใช้ผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนคือปัญหานักเรียนขาดทักษะการเขียนและปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดขั้นสูง

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5795
ชื่อผลงานวิจัย ผลของการสรุปบทเรียนโดยใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวข้อ(Eng) Effects of Summarizing Using Graphic Organizers on Achievement in Life Experiences of Prathomsuksa Six Students
คำสำคัญ(keyword) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้วิจัย ศรีจรรยา บุญเลิศ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Srichanya Boonleart
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
การศึกษา ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยบอน หมู่ 2 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90270
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ. 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่จัดเก็บผลงาน หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติความเป็นมา(history) โครงสร้างของหลักสูตรได้จัดมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ และกลุ่มประสบการณ์พิเศษ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมีขอบเขตเนื้อหาเป็นมวลประสบการณ์พื้นฐานที่จำเป็นและสามารถเกื้อกูลให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตตนเองและธรรมชาติที่แวดล้อมตนทั้งสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาได้โดยอาศัยสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์และคุณธรรม เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิติเป็นกลุ่มประสบการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา พัฒนาและปรับปรุงชีวิตของมนุษย์ แต่การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอยู่ที่ตัวครู ได้แก่ ขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสม ภารกิจของครูมีมากเกินไป ครูเน้นการสอนแบบบรรยายมากเกินไป ครูไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการสอน ครูยังไม่สอนแบบบูรณาการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อยู่ 3 กิจกรรมได้แก่ การนำเข้าสู่เรื่อง การสอน การสรุป กิจกรรมการสรุปเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ครูจะต้องทำในระหว่างที่มีการเรียนการสอน วิธีการสรุปบทเรียนสามารถทำได้หลายวิธีเช่น ครูเป็นผู้สรุป นักเรียนเป็นผู้เรียนสรุป ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน นอกจากการสรุปในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวแล้วนั้น ยังมีวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประกอบการสรุปได้ดี คือการใช้เทคนิคผังกราฟิกมานำเสนอข้อมูลเพื่อสรุปเนื้อหาและข้อมูลที่นำมาสรุปลงในผังกราฟิกต้องผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียนมาก่อน นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการคิดขึ้นสูงของผู้เรียนได้ และการใช้ผังกราฟิกนี้ยังเป็นเทคนิคที่นำทฤษฎีทางสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นการทำงานร่วมกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวา อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผังกราฟิกในประเทศไทย พบว่ายังมีน้อยมาก ผู้วิจัยเห็นว่าเทคนิคผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำเทคนิคผังกราฟิกมาใช้ในการสรุปบทเรียนโดยศึกษาการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาว่าเทคนิคการสอนนี้จะส่งผลต่อการสรุปบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตต่อไป
แนวคิด(concept) หลักการของการสรุปบทเรียน, ลักษณะและวิธีการของการสรุปบทเรียน, ความหมาย ทฤษฎี หลักการ ความเป็นมา และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผังกราฟิก, รูปแบบของผังกราฟิก
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนกับการสอนแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาปัญหาทางการเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน
สมมุติฐาน(assumption) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนได้รับการสอน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 1,156 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนสะบ้าย้อย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 86 คน แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสรุปบทเรียน 2 แบบคือ การสรุปบทเรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก การสรุปบทเรียนตามวิธีสอนแบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
คำนิยาม(defination) 1. การสรุปบทเรียน หมายถึง การประมวลสาระสำคัญๆ ของบทเรียนแต่ละบทที่ได้เรียนจบลง เพื่อให้นักเรียนได้แนวคิดที่ถูกต้องในบทเรียนนั้นมาเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไป
2. เทคนิคผังกราฟิก หมายถึง วิธีการนำเสนอข้อมูลหรือข้อความรู้ที่ผ่านมาการประมวลความรู้แล้ว โดยการนำเสนอด้วยผังกราฟิกแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การสรุปบทเรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครูในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต แต่มีการฝึกให้ผู้เรียนใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปข้อมูล
เครื่องมือ(tool) 1. แผนการสอนแบบใช้ผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน เนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องสารเคมี ประกอบด้วย 6 แผนการสอน จำนวน 27 คาบ ใช้เวลา 3 สัปดาห์
2. แผนการสอนแบบปกติ ใช้เนื้อหาเดียวกันแต่ไม่ใช้ผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน ประกอบด้วย 6 แผนการสอน จำนวน 27 คาบ ใช้เวลา 3 สัปดาห์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารเคมีรอบตัวเรา จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ 4. แบบบันทึก เป็นการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนของวิธีการสอนแบบใช้ผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนซึ่งจะทำการบันทึกอย่างละเอียดทุกครั้งหลังการสอน
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. เตรียมแผนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พร้อม
2. แนะนำวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองเข้าใจ
3. เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ผังกราฟิกในแต่ละแบบแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดสำหรับการสรุปข้อความรู้ด้วยผังกราฟิกในแบบต่างๆ
4. ทำการทดสอบก่อนเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
5. ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แผนการสอนที่สร้างขึ้นให้นักเรียนกลุ่มทดลองเรียนตามแผนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน และนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนตามแผนการสอนแบบตามปกติ กลุ่มละ 6 แผนการสอน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ จำนวน 12 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 20 นาที เวลา 9 วัน
6. หลังการสอนทุกครั้งผู้วิจัยจะทำการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มที่เรียนโดยใช้ผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน
7. ดำเนินการทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุ่มด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหลังเรียนอีกครั้ง โดยใช้เวลา 30 นาที
การวิเคราะห์(analysis) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะห์ดังนี้
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทดสอบสมมติฐาน
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระหว่างก่อนการสอนและหลังการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระหว่างหลังการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การทดสอบที โดย
2.2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนสอนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่สัมพันธ์กัน
2.2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหลังสอนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่สัมพันธ์กัน
ข้อสรุป(summary) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัญหาของวิธีการสอนแบบใช้ผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนคือปัญหานักเรียนขาดทักษะการเขียนและปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดขั้นสูง
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ครูควรนำเทคนิคผังกราฟิกในการสรุปบทเรียนไปใช้ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนทำการสอนแบบใช้ผังกราฟิกโดยเฉพาะบทบาทของผู้เรียนและฝึกขั้นตอนการสร้างผังกราฟิกเพื่อพัฒนารูปแบบของผังกราฟิกให้มีความถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วนต่อไป
3. ควรจะได้มีการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการสรุปโดยใช้ผังกราฟิกกับวิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไปอีก อาทิเช่น การใช้เทคนิคการจำแบบต่างๆ การใช้รูปภาพ เพื่อจะได้หาวิธีการสรุปบทเรียนที่ดีที่สุด
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved