Current Record: นางสาว สุกัญญา แช่มช้อย

นางสาว สุกัญญา แช่มช้อย

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 8845
ชื่อผลงานวิจัย การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวข้อ(Eng) PROPOSED EDUCATIONAL ADMINISTRATION STRATEGIES FOR SCHOOLS TRANSFERRED FROM THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
คำสำคัญ(keyword) STRATEGIES/ EDUCATIONAL ADMINSTRATION/SCHOOL AND COMMUNITY BASED MANAGEMENT/ SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS
ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุกัญญา แช่มช้อย
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Ms Sukanya Cheamchoy
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาเอก
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 2551-2552
ประเภท วิทยานิพนธ์
สถานที่จัดเก็บผลงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา(history) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 14 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยเหตุนี้จึงมีสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 18 โรงเรียน (ข้อมูลวันที่ 28 ธันวาคม 2551) โดยสถานศึกษาเหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดำเนิน การต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติ (Process) ด้านบุคลากร (Personal) และด้านเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับการบริหารรศึกษาได้ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กและใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด และยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาก่อน ประกอบกับรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษากับองค์การบริหารส่วนตำบลในด้านความพร้อมในการจัดศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่พบว่ามีความพร้อมน้อยกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น
จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างไร เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเหล่านี้ ดังที่ Miles (อ้างถึงใน Hopkins และคณะ, 1997: 74) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ นั้นย่อมต้องการกลยุทธ์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ Ellsworth (2000: 33) ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั้นต้องการกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการศึกษา
แนวคิด(concept) การบริหารโดยสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน (SCHOOL AND COMMUNITY BASED MANAGEMENT)
วัตถุประสงค์(objective)

             1. เพื่อวิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

         2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการปฏิบัติ(regulation)

 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ได้แก่ Lewthwaite (2007), Pratt (2006), Petrus (2001), Flaxman (2001), ลีลาภรณ์ บัวสาย (2547), นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2546),      พีรพงษ์ พลเวียงธรรม (2547), อมรวิชช์ นาครทรรพ และดวงแก้ว จันทร์สระแก้ว (2541) และ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540), ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นแนวคิดการบริหารการศึกษาโดยสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน(school and community based management: SCBM)ประกอบด้วย 7 ประการได้แก่
1) ชุมชนมีอำนาจในการตัดสินใจร่วมกับสถานศึกษาอย่างอิสระเพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2) ชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
                   - การมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน
                   - การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน
                   - กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
3) โครงสร้างการบริหารตามแนวราบที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
4) การใช้ฐานทรัพยากรของชุมชนบรูณาการการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
                   - องค์ความรู้ของชุมชน
                   - แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
5) การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา
6) การสร้างวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและชุมชน
7)  การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำชุมชน
 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสำรวจ มีแบบสอบถามสภาพการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 โรงเรียน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นกำหนดกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่านด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
กลุ่มตัวอย่าง(sample)

สถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 18 โรงเรียน (ข้อมูลวันที่ 28 ธันวาคม 2551)

คำนิยาม(defination)

 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารงานระดับตำบล โดยมีผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในตำบลเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารงานอย่างอิสระในเขตพื้นที่ที่กำหนด และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
สถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสังกัดเดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในปีการศึกษา 2549-2551 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
          สภาพการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะ การดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสภาพการดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
          ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง เหตุหรือสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องในการดำเนินการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
          การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งสภาพ แวดล้อมภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในเพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารงาน โดยนำรายละเอียดทั้ง 4 ด้านมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และพิจารณาในภาพรวมเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร
สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง องค์ประกอบภายนอกสถานศึกษาในด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง การศึกษา และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
          สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง องค์ประกอบภายในสถานศึกษาในด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการศึกษาประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไปที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ หมายถึง ความมุ่งหมายที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การในอนาคตที่ต้องการจะเป็น ที่บ่งบอกถึงทิศทางของพันธกิจ ได้มาจากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ
          กลยุทธ์การบริหารการศึกษา หมายถึง แนวทางในการดำเนินการบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
          ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารการศึกษา หมายถึง องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษา
เครื่องมือ(tool)
1.      แบบสอบถามการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2.      แบบสัมภาษณ์สภาพและปัญหาการบริหารการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

การรวบรวมข้อมูล(gathering)
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามสภาพการบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและการส่งไปรษณีย์

         2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษา โดยเลือกศึกษาจากกรณีศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดมา 1 โรงเรียน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (formal interview) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal interview) การสนทนากลุ่ม (focus group) และการวิเคราะห์เอกสาร (document analysis)

การวิเคราะห์(analysis)
            1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
         สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ จำนวนและร้อยละ เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของแต่ละสถานศึกษาในภาพรวมรายด้าน และรายข้อว่าประเด็นใดเป็นโอกาส และประเด็นใดเป็นอุปสรรค  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษาว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินการของสถานศึกษาในระดับใด
                 สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบสภาพการบริหารการศึกษาก่อนการถ่ายโอน และหลังการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
            2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

 

ข้อเสนอแนะ(suggestion)

 

1.      การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน แนวทางการประเมินความสำเร็จ และแนวทางการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาขั้นตอนของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ว่าผลการนำกลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐานไปสู่การปฏิบัติเป็นอย่างไร กลยุทธ์ใดที่ต้องมีการปรับปรุง และควรปรับปรุงอย่างไร แล้วปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะขับเคลื่อนให้กลยุทธ์เหล่านี้ประสบความสำเร็จคืออะไรบ้าง รวมทั้งแนวทางในการควบคุมหรือประเมินกลยุทธ์ในแต่ละกลยุทธ์คืออะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์เหล่านี้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น

การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาเหล่านี้ และนำผลการวิจัยที่ได้มากำหนดกลยุทธ์ ทำให้กลยุทธ์ที่นำเสนอในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น เทศบาลตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางการบริหาร และปัจจัยในการบริหารแตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาเหล่านี้

ปี 2553
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved