Current Record: นางสาวประพิมพ์พงศ์ พละพงศ์

นางสาวประพิมพ์พงศ์ พละพงศ์

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเทียบตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เท่ากับ 82.29/80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึกด้านชุดากรสอนสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ มีความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 748
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์
หัวข้อ(Eng) A Study on Pictorial Symbols of Children with Mental Retardation in Prathom Suksa I by Using Instruction Packages
คำสำคัญ(keyword) ภาพสัญลักษณ์

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้

ปี2544
ชื่อผู้วิจัย นางสาวประพิมพ์พงศ์ พละพงศ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Prapimpong Palapong
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) 42/202 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

(ที่ทำงาน) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม.
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ. 2544
ประเภท ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติความเป็นมา(history) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะความบกพร่องนอกจากจะคำนึงถึงระดับสติปัญญาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงทักษะการปรับตัวทั้ง 10 ทักษะอีก คือ ทักษะการสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน การใช้เวลาว่างและการทำงาน (Luckasson. 1992 : 5) ดังนั้น การสอนให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถในการสื่อความหมายต่างๆ ได้ ซึ่งทักษะการสื่อความหมายเป็นทักษะ 1 ใน 10 ทักษะที่กล่าวมา จึงเป็นสื่อที่ครูต้องทำโดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักสื่อความหมายจากสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพที่เด็กมักพบเห็นอยู่รอบๆ ตัวจะช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองและสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้

จากลักษณะการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ มักมีข้อจำกัดทางภาษา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม การสอนจึงควรเน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ (ผดุง อารยะวิญญู.2539 : 45) ดังนั้นการสอนให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้มีความสามารถทางภาษามากขึ้นโดยการสื่อความหมายจากภาพสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจทางภาษามากขึ้น

การสร้างชุดการสอนสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์สำหรับที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ย่อมจะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความสามารถ ในการจำความหมายจากภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการสื่อความหมายเพิ่มมากขึ้น เพราะการสื่อความหมายจากภาพสัญลักษณ์จะช่วยทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายตรงกันได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาชุดการสอนการสื่อความหมายสัญลักษณ์สำหรับที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาว่าจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และช่วยส่งเสริมความสามารถในการจำความหมายจากภาพสัญลักษณ์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่ เพื่อผลที่ได้จะเป็นแนวทางให้ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้สอนกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ได้ต่อไป
แนวคิด(concept) 1. ความหมายความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้

2. ที่มา ความหมาย ความสำคัญ ประเภท การออกแบบ ลักษณะและรูปแบบ ประโยชน์ของภาพสัญลักษณ์

3. ความหมายการสื่อความหมาย ระบบการสื่อความหมายและองค์ประกอบของระบบการสื่อความหมาย ลักษณะของการสื่อความหมาย

4. ความหมาย องค์ประกอบของชุดการสอน คุณค่าของการใช้ชุดการสอน
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการสอนด้วยชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์
สมมุติฐาน(assumption) 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2. ความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการสอนโดยใช้ชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์สูงขึ้น
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest Posttest Design
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ระดับสติปัญญา 50-70 ทดสอบโดยแบบทดสอบสติปัญญามาตรฐาน ไม่มีความพิการซ้ำซ้อน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ระดับสติปัญญา 50-70 ทดสอบโดยแบบทดสอบสติปัญญามาตรฐาน ไม่มีความพิการซ้ำซ้อน กำลังเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 เลือกมาโดยใช้วิธีเจาะจง จำนวน 8 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ ความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์
คำนิยาม(defination) ประสิทธิภาพชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ หมายถึง ระดับคะแนนความสามารถในการสื่อความหมายสัญลักษณ์ จากการใช้ชุดการสอนการสื่อความหมายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้กำหนดไว้ในระดับ 80/80 โดยมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก เป็นคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหลังการสอนจบลงในแต่ละประเภทต่างๆ ของผู้เรียนโดยเฉลี่ย 80 %
80 ตัวหลัง เป็นคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังการเรียน โดยเฉลี่ย 80 %
ความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ หมายถึง การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถระบุภาพสัญลักษณ์ที่ได้เห็นว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งการทดสอบออกเป็น 6 ประเภท คือ ประเภทภาพสัญลักษณ์สถานที่ ประเภทภาพสัญลักษณ์ยานพาหนะ ประเภทสัญลักษณ์การเดินทาง ประเภทภาพสัญลักษณ์สถานที่บริการ ประเภทภาพสัญลักษณ์ชี้แนะ และประเภทภาพสัญลักษณ์ชาติไทย โดยแบบทดสอบมีลักษณะเป็นคำถามเชิงรูปภาพ แบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน 3 ตัวเลือก
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. ชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ ได้แก่ แผนการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ ภาพ ภาพสัญลักษณ์ที่แทนความหมายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม เป็นต้น สมุดภาพสำหรับให้เด็กตัดภาพ และแบบฝึกหัดหลังหัดฝึกการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์
2. แบบทดสอบความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยทำการทดสอบความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ก่อนการทดลอง (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ดำเนินการทดลองสอนด้วยชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ โดยดำเนินการทดลองด้วยตนเอง ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวม 30 ครั้ง
3. เมื่อทดลองครบ 6 สัปดาห์ ทำการทดสอบความสามารถในการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์หลังการทดลอง (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่วามสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องความหมายภาพสัญลักษณ์ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
ข้อสรุป(summary) 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนการสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเทียบตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เท่ากับ 82.29/80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึกด้านชุดากรสอนสื่อความหมายภาพสัญลักษณ์ มีความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ควรมีการศึกษาความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์โดยใช้ชุดการสอน การสื่อความหมายจากภาพสัญลักษณ์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับอายุที่สูงขึ้น
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved