Current Record: นางพัชรี จิรจีรังชัย

นางพัชรี จิรจีรังชัย

1. แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวความคิดของแบสและอโวลิโอ โดยภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามขนาด พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ใช้ ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ในระดับมาก และใช้ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช้ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ในระดับปานกลาง
2. ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่จำเป็นต้องมีในขณะที่เป็นผู้นำ สิ่งซึ่งแสดงความรู้สึกทางวัฒนธรรมของผู้บริหารและสิ่งที่มีมาก่อนในตัวผู้นำ ตามลำดับ และด้านทักษะความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามขนาดพบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับมาก ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง
3. ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี โดยภาพรวมพบว่า การรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6927
ชื่อผลงานวิจัย ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อ(Eng) The secondary school administrators’ leadership according to the percepttion of teachers under the general education department in Kanchanaburi province
คำสำคัญ(keyword) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน การรับรู้ของครู ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นางพัชรี จิรจีรังชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล กรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
สถานที่ติดต่อ 102/7 หมู่ 1 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ประวัติความเป็นมา(history) จากนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงไว้ว่า รัฐบาลจะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาจามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนำประเทศรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลัก การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544 ,หน้า 20)

บุคคลที่เป็นหลักสำคัญที่จะนำโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน (สุภรณ์ สภาพงศ์ , 2543, 9) ผู้บริหารจะต้องสร้างควมตระหนักให้บุคลากรในสถานศึกษามุ่งมั่นในคุณภาพและบริหารจัดการให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น (กรมวิชาการ, 2542,หน้า 29)

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับลูกน้อง สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกน้องเชื่อว่า ตนเองเป็นคนมีเกียรติ มีความสำคัญ (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2544,หน้า 16) นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องสร้างศรัทธา สร้างความไว้วางใจ ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ เอาใจใส่ต่องานที่มอบหมาย มีความเป็นกันเองและเสียสละต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ บรรลุผลได้อย่างราบรื่น ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร คือ สิ่งเร้าและตัวเร่งอันสำคัญ ที่จะทำให้การทำงานของหน่วยงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งผู้นำแต่ละคนจะมีแบบความเป็นผู้นำของตนเอง แบบความเป็นผู้นำในกลุ่มคนแต่ละกลุ่มย่อมแตกต่างกันออกไป และแตกต่างกันตามลักษณะของคนที่เป็นผู้นำด้วยเช่นกัน

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้การประเมินคุณภาพโรงเรียนประสบความสำเร็จ ผู้บริหารที่ให้ความสนับสนุนบุคลากรในการทำงาน ให้กำลังใจ ติดตามถามข่าวคราว ทำให้บุคลากรรู้สึกอุ่นใจและมีกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน ผู้บริหารควรเข้าใจกระบวนการการกระจายงานให้บุคลากรการทำงานอย่างทั่วถึง และเป็นที่ปรึกษา สามารถให้คำแนะนำได้เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจในการทำงาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 61)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่บอกได้ว่า การบริหารงานต่างๆของโรงเรียนมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารที่มีความสามารถ จะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำที่สร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงาน สร้างกลยุทธ์ในการทำงาน ซึ่งอาจมีปัจจัยต่างๆ หลายด้านประกอบกัน แต่วิธีการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้และทำให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิผลต่ำ ดังที่ดิเรก พรสีมา (2542, หน้า 13-14) กล่าวว่า ผู้บริหารมีความรู้และความสามารถในการบริหารต่ำ ผู้บริหารโรงเรียนไม่สนใจในการพัฒนาตนเอง ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผล ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารต่ำ ขาดทรัพยากรเพื่อการบริหารโรงเรียน หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนไม่มีความเข้มข้นเพียงพอที่จะทำให้ผู้บริหารกลายเป็นผู้บริหารมืออาชีพ นอกจากนั้นยังพบปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และผู้บริหารขาดคุณภาพ

ผู้วิจัยให้ความสนใจเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้บริหารที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ลักษณะสำคัญของผู้บริหาร ๆ ได้แก่ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การได้รับการอบรมทางการบริหาร พฤติกรรมบริหารของผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารในปัจจุบันมีแนวคิดใหม่ว่า ผู้นำจะต้องมีภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leadership) คือ มีทัศนะกว้างไกล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น อันส่งผลต่อเป้าหมายที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผู้นำตามความคิดของเซอร์จิโอวานนี (Thomas J.Sergiovanni) ในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการศึกษาภาวะผู้นำเพื่อ ให้ได้ข้อความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา และนำไปประกอบการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป

แนวคิด(concept) 1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ

1.1 ความหมายของผู้นำ

1.2 ภาวะผู้นำ

1.3 ความสำคัญของภาวะผู้นำ

1.4 ทฤษฎีภาวะผู้นำ

1.5 บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

1.6 คุณลักษณะของผู้นำ

1.7 ผู้นำที่มีคุณภาพ

2. บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

2.1 ความหมายของการบริหารและผู้บริหาร

2.2 การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

2.3 บทบาทและภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน

2.4 คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

2.5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวความคิดของแบสและอโวลิโอ (Bernard M.Bass Bruce J. Avolio)
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามความคิดของเซอร์จิโอวานนี ใน 4 องค์ประกอบ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามความคิดของเซอร์จิโอวานนี ใน 4 องค์ประกอบ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
สมมุติฐาน(assumption) พฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวความคิดของเซอร์จิโอวานนี ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ในโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 33 โรงเรียน จำนวนครูผู้สอน 1,120 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนครูผู้สอน 290 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรที่นำมาศึกษา 3 ตัวแปร คือ
1. แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1.1 แบบภาวะผู้นำตามแนวคิดแบสและอโวลิโอ ได้แก่
1.1.1 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน
1.1.2 ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ
1.2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวความคิดของเซอร์จิโอวานนี ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1.2.1 ทักษะความเป็นผู้นำ
1.2.2 สิ่งที่มาก่อนในตัวผู้นำ
1.2.3 สิ่งที่จำเป็นต้องมีขณะเป็นผู้นำ
1.2.4 สิ่งซึ่งแสดงความรู้สึกทางวัฒนธรรมของผู้บริหาร
2. ขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. การรับรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
คำนิยาม(defination) ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมที่มีอิทธิพลในการจูงใจบุคคลอื่นในองค์การ ให้ร่วมมือประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษา ได้แก่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2544
โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
แบบภาวะผู้นำ หมายถึง แบบภาวะผู้นำตามแนวความคิดของแบสและอโวลิโอ และพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี
การรับรู้ของครู หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมทางด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2544
ครู หมายถึง ครูผู้สอนและหัวหน้าหมวดที่ปฏิบัติงานการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2544
ขนาดโรงเรียน หมายถึง การกำหนดขนาดของโรงเรียน โดยจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นเกณฑ์ (กรมสามัญศึกษ2539, หน้า 22) ซึ่งกำหนดไว้ 4 ขนาด แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้เพียง 3 ขนาดเท่านั้น คือ
1. โรงเ
ยนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1คนถึง 499คน 2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คนถึง 1,499คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป
ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
เครื่องมือ(tool) เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำ ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำของแบสและอโวลิโอ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีข้อคำถาม จำนวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ความแตกต่างของระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิดของ เซอร์จิโอวานนี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีข้อคำถามจำนวน 30 ข้อ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อทำหนังไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2. ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม ถึง 20 มีนาคม 2545
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อสรุป(summary) 1. แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวความคิดของแบสและอโวลิโอ โดยภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามขนาด พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ใช้ ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ในระดับมาก และใช้ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช้ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ในระดับปานกลาง
2. ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่จำเป็นต้องมีในขณะที่เป็นผู้นำ สิ่งซึ่งแสดงความรู้สึกทางวัฒนธรรมของผู้บริหารและสิ่งที่มีมาก่อนในตัวผู้นำ ตามลำดับ และด้านทักษะความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามขนาดพบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับมาก ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง
3. ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี โดยภาพรวมพบว่า การรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการศึกษาถึงแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทฤษฎีภาวะผู้นำอื่นๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาวิจัยด้านปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น เป็นต้น อันจะนำไปสู่การบริหารคุณภาพงานทางการศึกษาได้สำเร็จตามเป้าหมาย
3. ควรศึกษาด้านความต้องการแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ จากครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหรือเขตการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมการให้ผู้บริหารได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองต่อไป
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved