Current Record: นางวรรณี ดีประชา

นางวรรณี ดีประชา

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันและตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองค์ประกอบประสิทธิภาพของการจัดการและการบริหารและองค์ประกอบคุณภาพของการบริการที่จัดให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน และในปัจจัยปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน บุคลากร ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และการจัดการบริหาร

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6248
ชื่อผลงานวิจัย ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชน
หัวข้อ(Eng) THE OPINION OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE PERFORMANCES ACCORDING TO THE STANDARDS OF PRIVATE SCHOOLS UNDER THE SUPERVISION OF RATCHABURI DIOCESE
คำสำคัญ(keyword) การประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนเอกชน ปี2544
ชื่อผู้วิจัย นางวรรณี ดีประชา
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Wannee Deepracha
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถานศึกษา โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครปฐม
ประวัติความเป็นมา(history) การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นการปฏิรูปการศึกษาเต็มภาคทั้งระบบ ตั้งแต่การกำหนดความมุ่งหมาย หลักการจัดการศึกษาสิทธิและหน้าที่การศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทรัพยากรและการลงทุน เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพเพียงพอต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น การปฏิรูปการศึกษาจึงมีเป้าหมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนสำเร็จทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสูงเต็มศักยภาพของทุกคน สามารถร่วมพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและระดับโลก รวมทั้งเป็นผู้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตร 43 ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธเสมอกันในการรับการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพท่างการศึกษาว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพการศึษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเชื่อมั่น ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และสังคมต้องการ และสืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยรับผิชอบจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้น หน่วยงานและ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานและตรวจสอบผลการดำเนินการตามภาระรับผิดชอบอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทีกำหนดไว้ (สำนักงานพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 2543 : 60) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจความตระหนักและโน้มน้าวจูงใจให้ครูและบุคลากรยอมรับและผูกพันที่จะร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองก่อน เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
นอกจากผู้บริหารแล้วครูก็เป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาของการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ดังนั้นครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี ตลอดจนความรู้สึก ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาการศึกษา แต่จากประสบการณ์และการปรึกษาพูดคุยกับผู้บริหารและเพื่อนครู พบว่า ครูมีความคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นความยุ่งยากสื้นเปลืองและจัดการเรียนการสอนของครูยังสอนแบบท่องจำ โดยไม่ฝึกนักเรียนให้เกิดกระบวนการคิด นักเรียนต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ครูสั่ง
จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลายท่าน อาทิ การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ (วันชัย ศิริชระ 2536) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร (มารีอา ตอวิเชียร 2538) การควบคุมคุณภาพภายใน (อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 2539) ส่วนเรื่องการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนก็มีศึกษา เช่น การประกันคุณภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน (ธเนศ คิดรุ่งเรือง 2539) ศึกษาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 2540) การศึกษากระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (สุวิมล ราชธนบริบาล 2541) ส่วนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษายังไม่มี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขต สังฆมลฑลราชบุรีว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใดและแต่ละโรงเรียนมีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถนำผลจากการศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมลฑลราชบุรี เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่น ความพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน และสังคมต่อไป
แนวคิด(concept) 1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ความหมายของคุณภาพการศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประกันคุณภาพการศึกษาต่างประเทศ
3.1 การประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ
3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาในออสเตรเลีย
3.3 การปะกันคุณภาพในประเทศโรมาเนีย
3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาสากล
4. การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
4.2 ความเป็นมาเกี่ยวกับการปะกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
5. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
5.1 เกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
5.2 แนวการดำเนินการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
5.3 ปัจจัยและตัวชี้คุณภาพ
5.4 ประสิทธิภาพของการจัดการและการบริหาร
5.5 คุณภาพของการจัดการให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน
5.6 ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริง
6. โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
6.1 ปรัชญาของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
6.2 นโยบายของสังฆมณฑลราชบุรี
6.3 การบริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เอกชนในเขต สังฆมลฑลราชบุรีตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 3 องค์ประกอบ ของโรงเรียนเอกชนในเขต สังฆมลฑลราชบุรี จำแนกตามเพศตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ทำงาน 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 7 ปัจจัย ของโรงเรียนเอกชนในเขต สังฆมลฑลราชบุรี จำแนกตามเพศ ตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ทำงาน
สมมุติฐาน(assumption) ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศ ตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ แตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงบรรยาย
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก้ ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ ของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งมี 13 โรงเรียน จำนวน 13 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ และผู้ช่วยฝ่ายธุรการและการเงิน โรงเรียนละ 5 คน รวมเป็น 65 คน 2. ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน ในเขตสังฆมณฑลราชบุรีทั้งหมด 13 โรงเรียน จำนวน 699 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนใน โรงเรียนเอกชนในสังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ และผู้ช่วยผู้บริหารทุกคนของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 78 คน 2. ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรีทั้งหมด 13 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 178 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ ตำแหน่งหน้าที่และ ประสบการณ์ทำงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเอกชน
คำนิยาม(defination) 1. การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ หมายถึง การปฏิบิตงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2. โรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมลฑลราชบุรี หมายถึง โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญซึ่งทำการสอน 3 ระดับ คือก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ซึ่งเขตการปกครองศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 10 เขตและโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมลฑลราชบุรี ตั้งอยู่ในเขต 1 ใน 10 ของเขตการปกครองและมีเขตการปกครองครอบคลุมไปยังจังหวัดต่าง ๆ 4 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดตั้งโดยอัครสังฆมลฑลราชบุรี โดยขึ้นอยู่กับศูนย์วิชาการราชบุรี ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการศึษาโดยบาทหลวงหรือภคิณี ในศาสนานิกายโรมันคาทอลิกซึ่งได้แก่ โรงเรียนธีรศาสตร์ โรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียนวีรศิลป์ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนดำเนินวิทยา โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย และโรงเรียนวังตาล 3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบบริหารงานโรงเรียน ได้แก่ ผู้จัดการ อาจารย์ใหญ่ และผู้ช่วยผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมลฑลราชบุรี 4. ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำของโรงเรียนเอกชนในเขต สังฆมลฑลราชบุรี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนั้น ๆ มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ กับ 7 ปัจจัย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คือ ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ 1 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 2) ปัจจัยที่ 3 บุคลากร 3) ปัจจัยที่ 4 ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 4) ปัจจัยที่ 5 การจัดการ การบริหาร องค์ประกอบที่ 2 คือ คุณภาพของการบริหารที่จัดให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 2) ปัจจัยที่ 6 กิจการนักเรียน องค์ประกอบที่ 3 คือระดับคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ 7 สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ข้อ จำแนกเป็น เพศ ตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการทำงาน ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยทำบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฎนครปฐม โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรีทางไปรษณีย์และส่งกลับคืนมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์เช่นกันโดยเก็บข้อมูลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2544 2. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบและนำ คำตอบที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าที และทดสอบความแปรปรวน (ANOVA)
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันและตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองค์ประกอบประสิทธิภาพของการจัดการและการบริหารและองค์ประกอบคุณภาพของการบริการที่จัดให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน และในปัจจัยปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน บุคลากร ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และการจัดการบริหาร
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. การสร้างเครื่องมือหรือการกำหนดตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑล จังหวัดราชบุรี ควรมีการกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ควรศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอชนในเขตสังฆมณฑล จังหวัดราชบุรี
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved