Current Record: นายสมจิต แก้วแสงขวัญ

นายสมจิต แก้วแสงขวัญ

ผลการวิจัยพบว่า
1. การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งหกกลุ่ม พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ด้านความรู้ความเข้าใจ โครงการโรงเรียนสีขาว ระหว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการ กับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และระหว่างนักเรียนกับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาพรวม ระหว่างนักเรียนกับผู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6242
ชื่อผลงานวิจัย การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม
หัวข้อ(Eng) AN EVALUATION OF THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF THE “WHITE SCHOOL PROJECT” IN NAKHON PATHOM SECONDARY SCHOOL UNDER THE JURISDICTION OF THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION
คำสำคัญ(keyword) โครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนมัธยมศึกษา ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นายสมจิต แก้วแสงขวัญ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Somchit Kaosangkvun
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถานที่จัดเก็บผลงาน สถาบันวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครปฐม
ประวัติความเป็นมา(history) กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขต่างๆ โดยจัดทำแผน 5 ปี (ตังแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2544) สำหรับงานป้องกันสารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานศึกษาปฏิบัติ 5 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการสำรวจเพื่อจำแนกกลุ่มเป้าหมาย โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้สารเสพติด กลุ่มผู้มีประสบการณ์แต่ไม่ติด กลุ่มผู้ติดยาและยังใช้อยู่ กลุ่มที่ติดยาและบำบัดหายแล้ว และกลุ่มที่สงสัยว่าค้ายา
2. กิจกรรมแก้ไขปัญหาโดยการผสมผสานมาตรการ เป็นการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในแต่ละระดับการเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด ควรใช้มาตรการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน การตรวจค้น , การสุ่มตรวจปัสสาวะ และการประสานกับผู้ปกครอง
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ทั้ง นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งของรัฐและเอกชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการปราบปรามและบำบัดรักษา
4.กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจตลอดจนรู้ถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด
5. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งเป็นโครงการหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการแสวงหายุทธวิธีใหม่ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท
สำหรับกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว เป็นโครงการหลักของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการแสวงหายุทธวิธีใหม่ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด สื่อลามากอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดยมีหลักการสำคัญที่ใช้ในการดำเนินการคือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ พยายามทำให้บ้านอบอุ่น ทำให้ชุมชนน่าอยู่ และทำโรงเรียนให้เป็นที่หวังที่พึ่งพาของนักเรียนและผู้ปกครองได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ การพนันและการทะเลาะวิวาท
เนื่องจากโครงการโรงเรียนสีขาวได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีหน่วยงานต่าง เช่น หน่วยศึกษา นิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้ทำการวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2541 โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ให้ข้อมูลในการประเมิน คือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 โรงเรียน รวม 48 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่วมเท่านั้น ผลสำเร็จและผลกระทบของโครงการ ได้ ข้อสรุปดังนี้
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมทั้งในด้านสภาพ แวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อม มีการนำนโยบายการป้องกันสารเสพติด อบายมุข แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและผลงานวิจัยมาใช้ในการวางแผนกำเนินการโครงการ ด้านปัจจัยมีความพร้อมด้านบุคลากร มีความรู้ความสามารถระยะเวลาและการบริหารจัดการโครงการเหมาะสม ด้านกระบวนการมีการดำเนินงานเป็นระบบอยู่ในระดับมาก ส่วนใน ด้านผลผลิต มีผลการดำเนินงานในระดับน่าพอใจ
จะเห็นได้ว่าการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา2541 ยังไม่ครอบคลุมโรงเรียนในโครงการอย่างทั่วถึง และเพ่อให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนสีขาวซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริง และการผสมผสานระหว่างสถานการณ์ และสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในมิติทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอื่น ๆ กับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยคำนึงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ประกอบกับผู้วิจัยปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรเงรียน ฝ่ายปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นเวลา 15 ปี ซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบในการที่จะทำให้โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด สื่อลามก การพนันและการทะเลาะวิวาท ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยโครงการโรงเรียนสีขาว ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ทั้งระบบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และเพื่อให้ผลการประเมินครอบคลุมมีความเที่ยงตรง และแนวคิดการประเมินอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบจำลองซิป(CIPP Model) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าน่าจะได้ข้อค้นพบในรายละเอียดต่าง ๆ อันจะทำให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการโรงเรียนสีขาวในจังหวัดนครปฐมต่อไป
แนวคิด(concept) 1. นโยบายและแผนป้องกันสารเสพติดของรัฐบาล
1.1 แนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
1.2 ทิศทางในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานในแผนฯ 8 (2540 – 2544)
2. การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 นโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกัน
2.2 มาตรการในการดำเนินงาน
2.3 แนวทางการดำเนินงาน
3. การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 นโยบายโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว
3.3 กลยุทธในการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
3.4 โครงการโรงเรียนสีขาว
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3.1 ความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
3.2 หลักการและวิธีการประเมินโครงการ
3.3 ประเภทการประเมินโครงการ
3.4 ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินโครงการ
3.5 คุณลักษณะของการประเมินโครงการที่ดี
3.6 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินโครงการ
5. รูปแบบของการประเมินโครงการแบบจำลองซิป (CIPP Model)
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาบริบทหรือสภาพแวดล้อม ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น การะบวนการและผลผลิต รวมทั้งทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสีขาว ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงประเมิน
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม จำนวน 29 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน คือ ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน
ตัวแปร(variable) เป็นการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยทำการศึกษามิติการประเมิน 4 ด้าน และทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงาน โดยนำรูปแบบจำลอง ซิป (CIPP Model) ดังนี้
ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context : C)
1. การนำนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้
2. การนำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนมาใช้
3. การนำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมาใช้
4. การนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I)
1. ลักษณะโครงการ
2. ความพร้อมของบุคลากร
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
5. สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์
6. การบริหารจัดการโครงการ
ด้านกระบวนการ (Process : P)
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
2. การวางแผนการดำเนินงานโครงการ
3. การดำเนินงานตามแผน
4. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
ด้านผลผลิต (Product : P)
1. สภาพสถานศึกษา
2. สภาพนักเรียนในโรงเรียน
3. สภาพชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา
4. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ด้านทัศนคติหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจโครงการ
2. ด้านประโยชน์ของโครงการ
3. ด้านความร่วมมือในการดำเนินงาน
4. ด้านกิจกรรมในโครงการ
5. ด้านการนำไปใช้
6. ด้านผลกระทบของโครงการ
คำนิยาม(defination) 1. โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นโครงการหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการแสวงหายุทธวิธีใหม่ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท โดยมีหลักการสำคัญที่ใช้ดำเนินการ คือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ พยายามทำให้บ้านอบอุ่น ทำให้ชุมชนน่าอยู่ และทำให้โรงเรียนเป็นที่หวังพึ่งพาของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้
2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ ให้ทราบถึง จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่อการดำเนินงานต่อไป จะยุติหรือนำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่พบนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม โดยนำรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยประเมิน ประกอบด้วย
3. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการนำนโยบายการป้องกันสารเสพติดและอบายมุขของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งการนำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และการนำสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาสารเสพติดมาใช้ในการวางแผน
4. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานโครงการ เช่น เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหาจัดการโครงการ
5. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนการดำเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติการ วิธีการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานตามแผน การนิเทศติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
6. การประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาว่ามีสภาพปัญหาและสถานการณ์เสียงลดลงหรือปลอดจากสารเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาทและสื่อลามา ประเมินเกี่ยวกับตัวนักเรียนว่ามีภูมิคุ้มกัน มีทักษะปฏิเสธ มีความเอื้ออาทร มีการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ และชุมชนใกล้เคียงให้การยอมรับ ให้ความร่วมมือ
7. โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม จำนวน29 โรงเรียน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม มี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพของ ผู้ตอบ เป็นแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 45 ข้อ และด้านทัศนคติ 16 ข้อ
ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ เป็นคำตอบในแนวลึก มีการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 6 กลุ่ม เป็นแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (unstructured interview)
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. นำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ส่งถึงผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ทุกโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถาม พร้อมหนังสือนำไปพบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยพร้อมนัดหมาย วัน เวลา ที่จะมารับแบบสอบถามคืน จำนวน 29 โรงเรียน ๆ ละ 6 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 174 ฉบับ
3. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนได้ 174 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. สำหรับการสัมภาษณ์บุคคลทั้ง 6 กลุ่ม ผู้วิจัยนัดหมายขอสัมภาษณ์ในวันมาขอรับแบบสอบถามคืน
5. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อประมวลผล
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One way ANOVA
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า
1. การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งหกกลุ่ม พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ด้านความรู้ความเข้าใจ โครงการโรงเรียนสีขาว ระหว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการ กับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และระหว่างนักเรียนกับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาพรวม ระหว่างนักเรียนกับผู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ควรมีการทำวิจัยประเมินโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน
2. ควรศึกษาความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
3. โรงเรียนควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ควรศึกษากระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียน
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved