Current Record: นายมานิตย์ สนิทบรรเลง

นายมานิตย์ สนิทบรรเลง

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รายด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดต่างกัน มีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกโดยรวมไม่แตกต่างกัน การเตรียมตัวรายด้าน ด้านการเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล มีการเตรียมตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกัน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการเตรียมบุคลากร และด้านการสร้างความเข้าใจไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6189
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
หัวข้อ(Eng) The Preparation Study For External Quality Evaluation in Schools of the Office of Amphoe Phonphisai Primary School, Nongkhai Province
คำสำคัญ(keyword) การเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr. Manit Snitbanleng
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ 1/140 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จ ปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่จัดเก็บผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา(history) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 59 โรงเรียน 3 สาขา มีกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 กลุ่มโรงเรียน และมีขอบข่ายภารกิจในการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นโยบายปฏิรูปการศึกษา การประกันโอกาสทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย. 2545 : 1) และได้เตรียมการเพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอกโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2544 (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย. 2544) อย่างไรก็ตามเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้สำรวจโรงเรียนในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินภายนอกในปีการศึกษา 2544 ปรากฏว่า มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัยขอรับการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2544 จำนวน 13 โรงเท่านั้น จากทั้งหมด 59 โรง (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย. 2544) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมถึง 46 โรง จาก 59 โรง คิดเป็น 77.97% ซึ่งสูงพอควร จึงน่าจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จึงสนใจที่จะศึกษาระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนดำเนินงาน การจัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอก

แนวคิด(concept) 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. การประกันคุณภาพการศึกษา

3. การประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. การเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

5. การเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นรายด้านและโดยรวม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน เป็นรายด้าน และโดยรวม
สมมุติฐาน(assumption) ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดต่างกัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก รายด้าน และโดยรวมแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดต่างกัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2545 ทั้งหมด 59 โรงเรียน จำนวน 628 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สุ่มจากประชากร โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน แล้วกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ K.V.Krejcie และ D.W.Morgan ได้จำนวนทั้งสิ้น 227 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดใหญ่
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย
1. การเตรียมบุคลากร
1.1 สร้างความตระหนัก
1.2 บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
2. การสร้างความเข้าใจ
2.1 สาระการประเมิน
2.2 วิธีการประเมิน
2.3 ระยะเวลาในการประเมิน
3. การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล
3.1 รายงานการประเมินตนเอง
3.2 ธรรนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
3.3 เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงาน
คำนิยาม(defination) การเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก หมายถึง การเตรียมบุคลากร การสร้างความเข้าใจ การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล
การเตรียมบุคลากร หมายถึง การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมตัวรองรับการประเมินภายนอก และการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
การสร้างความตระหนัก หมายถึง การดำเนินการให้บุคลากร ซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชนให้เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากองค์กรภายนอก ตลอดจนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสถานศึกษาผ่านการประเมินจากองค์กรภายนอก
การสร้างความเข้าใจ หมายถึง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการประเมิน วิธีการประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน
การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงาน หมายถึง การเตรียมเอกสารหลักฐาน และแบบรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน ที่เป็นหลักฐานร่องรอยที่สำคัญในการแสดงความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการ รายงานประจำปีของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการนำผลการตรวจสอบประเมินตนเองไปวางแผน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ ทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช้ วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ โดยใช้ t-test ผลปรากฏว่า ได้ค่า t รายข้อ ตั้งแต่ 2.12-9.19 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดต่างกัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยระบบไปรษณีย์โรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัด จะมีครูไปรษณีย์โรงเรียนมารับ-ส่งหนังสือราชการทุกวัน โดยโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จะส่งข้อมูลคืนในระบบไปรษณีย์โรงเรียนเช่นกัน ในกรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืนมาเมื่อครบกำหนดวันส่งคืน ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 227 ฉบับ ได้รับกลับคืนและสมบูรณ์ 227 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์(analysis) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows V.10 ในตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นรายด้าน และโดยรวม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการเตรียมตัวของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันเป็นรายด้าน และโดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัย พบว่า ระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รายด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับการเตรียมตัวของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดต่างกัน มีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกโดยรวมไม่แตกต่างกัน การเตรียมตัวรายด้าน ด้านการเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล มีการเตรียมตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกัน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการเตรียมบุคลากร และด้านการสร้างความเข้าใจไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
1. เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนเกี่ยวกับสาระการประเมิน วิธีการประเมิน และระยะเวลาในการประเมินเกี่ยวกับการประเมินภายในและภายนอก
2. จัดทำ จัดหาเอกสารเกี่ยวกับสาระและวิธีการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาอย่างทั่วถึง
3. นำบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนไปศึกษาดูงานในโรงเรียนนำร่องที่ผ่านการประเมินแล้ว หรือโรงเรียนที่ได้เสนอชื่อขอรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อให้คณะครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เป็นต้น
2. ควรวิจัยเรื่องปัญหาในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved