Current Record: นายธงชัย แสงทอง

นายธงชัย แสงทอง

1. โรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบมีการบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตรในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน คือ
ด้านการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ด้านการบริหารกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ด้านการบริการกิจกรรมการสอนข่าวและเหตุการณ์ ด้านการบริหารกิจกรรมอาหารกลางวัน ด้านการบริการกิจกรรมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และด้านบทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในชุมชน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนมีการบริหารกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโรงการ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ ในภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ด้านคณะกรรมการนักเรียน ด้านการสอนข่าวและเหตุการณ์ ด้านอาหารกลางวัน ด้านสหกรณ์นักเรียน และด้านบทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทดสอบแบบ Sheffe พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารกิจกรรมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการและครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6168
ชื่อผลงานวิจัย การบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
หัวข้อ(Eng) The Management of the Activities Promoting Democracy in Model Primary Schools under the Jurisdiction of Yasothorn Provincial Office of Primary Education
คำสำคัญ(keyword) กิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี2544
ชื่อผู้วิจัย นายธงชัย แสงทอง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr. Thongchai Sangthong
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏราชอุบลราชธานี
สถานที่ติดต่อ 38 หมู่ 7 บ้านดอนมะฮวน ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
สถานศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จ ปี 2544
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา(history) จากการที่เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สำนักงานการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของนักเรียน โดยจัดตั้งโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2534 :1-2 )

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนกลุ่มละ 1โรง ผลจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลของหน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร พบว่าผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการหรือครูผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อย่างเช่นผู้บริหาร และครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน เหตุเนื่องจากขาดคู่มือในการดำเนินการเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และยังขาดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรม ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

จากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการแก้ไขโดยได้เน้นกิจกรรมที่สามารถจัดทำเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ง่าย โดยเฉพาะในส่วนของการนิเทศน์ติดตามและประเมินผล ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนนั้นได้จัดทำคู่มือการประเมินผลที่เข้าใจง่ายและให้รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับทุกขั้นตอนทุกภาคเรียน จากการรายงานของโรงเรียนต้นแบบทั้งหมด ปรากฏว่าทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ดี อยู่ในระดับน่าพอใจยิ่ง เห็นควรให้มีการศึกษารูปแบบของการจัดเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะศึกษานิเทศน์ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงในสังกัด ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติต่อไป

แนวคิด(concept) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษา สภาพความเป็นจริงของการดำเนินงานด้านการบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ซึ่งศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาที่บริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเป็นต้นแบบของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอน โดยในการวิจัยนั้นผู้วิจัยจะศึกษา การบริหาร ซึ่งจะยึดคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540) จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมการสอนข่าวและเหตุการณ์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการทำความสะอาดสถานที่ และอีก 1 บทบาท คือ บทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยชุมชน
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประฃาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
สมมุติฐาน(assumption) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธรแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 63 คน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 63 คน และครูผู้สอน จำนวน 668 คน รวม 794 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2543 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 62 คน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการประชาธิปไตย จำนวน 62 คน และครูผู้สอน จำนวน 248 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 372 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) ซึ่งในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตร ส่วนครูผู้สอนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2543
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพของการบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนต้นแบบ 6 กิจกรรม และอีก 1 บทบาท ในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม และอีก 1 บทบาทเป็นรายด้าน 7 ด้าน
1. ด้านการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2. ด้านการบริหารกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
3. ด้านการบริหารกิจกรรมการสอนข่าวและเหตุการณ์
4. ด้านการบริหารกิจกรรมอาหารกลางวัน
5. ด้านการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน
6. ด้านการบริหารกิจกรรมการทำความสะอาดและอาคารสถานที่
7. ด้านบทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในชุมขน
คำนิยาม(defination) การบริหาร หมายถึง การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัย คน เงิน วัสดุ สิ่งของเป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน หมายถึง ตัวแทนของนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดในการดำเนินงานตามวิถีทางการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. กิจกรรมการสอนข่าวและเหตุการณ์ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้จากการค้นคว้าตามสื่อต่าง ๆ ในเรื่องของข่าวและเหตุการณ์
4. กิจกรรมอาหารกลางวัน หมายถึง การดำเนินการกิจกรรมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ทุพโภชนาการและนักเรียนยากจน มีคณะกรรมการนักเรียนและครูร่วมกันดำเนินการ
5. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน หมายถึง การดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้กระทำ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษากิจกรรม
6. กิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ หมายถึง กิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริเวณทั่วไปในโรงเรียน โดยคณะกรรมการนักเรียน
7. บทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในชุมชน หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในชุมชนของโรงเรียน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดของโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู่มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการจำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นต้นแบบ สังกัดสำนักงานกรประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2543 ตามกรอบแนวคิดการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 6 กิจกรรม และอีก 1 บทบาท จำนวน 75 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นลักษณะเติมคำหรือข้อความให้สมบูรณ์จำนวน 3 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)จากผู้เชี่ยวชาญ ทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช้วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .976
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอหนังสือรับรอง และแนะนำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อขอความร่วมมือออกหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัยส่งไปยังผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร เพื่อขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอและเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นต้นแบบในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน และครูผู้สอน 372 ฉบับ เพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ดังกล่าว
3. ผู้วิจัยเข้าหาพบปะและเรียนชี้แจงการตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล
4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง และดำเนินการจัดกระทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์(analysis) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / FW เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
1. คำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยใช้การทดสอบค่า F (F- test) หรือ ANOVA
ข้อสรุป(summary) 1. โรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบมีการบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตรในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน คือ
ด้านการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ด้านการบริหารกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ด้านการบริการกิจกรรมการสอนข่าวและเหตุการณ์ ด้านการบริหารกิจกรรมอาหารกลางวัน ด้านการบริการกิจกรรมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และด้านบทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในชุมชน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนมีการบริหารกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโรงการ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ ในภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ด้านคณะกรรมการนักเรียน ด้านการสอนข่าวและเหตุการณ์ ด้านอาหารกลางวัน ด้านสหกรณ์นักเรียน และด้านบทบาทของโรงเรียนในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทดสอบแบบ Sheffe พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารกิจกรรมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เป็นหัวหน้าโครงการและครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโรงเรียน
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบในจังหวัดยโสธรสามารถจัดกิจกรรมเ พื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเหล่านี้สามารถจัดกิจกรรมได้ดี สมควรที่โรงเรียนอื่น ๆ จะยึดถือเอาเป็นแบบอย่างได้ ดังนั้นสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ควรขยายผลการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยไปยังโรงเรียนประถมศึกษาอื่น ๆ หรือใช้โรงเรียนต้นแบบเหล่านี้เป็นโรงเรียนตัวอย่างสำหรับโรงเรียนอื่นในจังหวัดยโสธรต่อไป
1.2 ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในระดับมากเกือบทุกกิจกรรมแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกือบทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 กลุ่มยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยแตกต่างกันไป สมควรที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ควรจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนต้นแบบเหล่านี้ด้วย
1.3 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีบางประเด็นย่อยที่ทางโรงเรียนยังสามารถจัดได้น้อย จึงสมควรที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จะมีการให้ความรู้หรือส่งเสริมในกิจกรรมเหล่านี้แก่โรงเรียนให้มากขึ้นด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
2.1 ควรจะมีการวิจัยในเรื่องนี้โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยว่าสอดคล้องกันหรือไม่
2.2 ควรจะมีการศึกษากิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาทั่ว ๆ ไปในจังหวัดยโสธรว่าสามารถจัดได้มากน้อยเพียงใด
2.3 ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ หรือองค์กรอื่นๆ ว่ามีส่วนส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
2.4 ควรจะมีการศึกษาว่าโรงเรียนที่จัดกิจกรรมประชาธิปไตยได้ดีเด่น สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยของประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved