Current Record: แสงระวี ณรงคะชวนะ

แสงระวี ณรงคะชวนะ

ชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็น 86.56 / 85.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5461
ชื่อผลงานวิจัย การสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวข้อ(Eng) The Construction of Instruction Packages in Reading Comprehension for Prathomsuksa 4 Students
คำสำคัญ(keyword) ชุดการสอน การอ่านจับใจความสำคัญ ประสิทธิภาพของชุดการสอน ปี2542
ชื่อผู้วิจัย แสงระวี ณรงคะชวนะ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Sangravee Narangajavana
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
สถานที่ติดต่อ 268/2 เอกมัย 18 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานศึกษา โรงเรียนศรีวิกรม์ 1020 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110 โทร. 712-1001 –4 ต่อ 211 โทรสาร 392-9681
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติความเป็นมา(history) การอ่าน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตในปัจจุบัน มีความสำคัญในการเรียนการศึกษาความรู้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในกิจกรรมการเรียนและนับว่าเป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาความรู้ได้ดีที่สุด (จินตนา ใบกาซูยี 2534, 57)

จากการประเมินผลทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน ในกลุ่มทักษะวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีวิกรม์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยการสำรวจจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้คือ 70% ครูผู้สอนได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งได้ผลสรุปว่า ในการเรียนภาษาไทยครูมักจะต้องกวดขันในเรื่องของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน นักเรียนจึงให้ความสนใจที่จะอ่านออกเสียงให้ดังควบคุมการอ่านออกเสียงควบกล้ำให้ชัดเจน ถูกต้อง มากกว่าที่จะฝึกเรื่องของการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญหรือสรุปสาระสำคัญของข้อความที่อ่าน นอกจากนี้แล้ว นักเรียนบางส่วนยังขาดนิสัยรักการอ่าน การอ่านบ่อย ๆ จะทำให้สามารถฝึกการจับสาระสำคัญของเรื่องได้ด้วยตนเองและจะเป็นการส่งเสริมให้มีสมองที่ดีด้วย ดังนั้น ถ้ามีประสบการณ์ในการอ่านน้อย ย่อมจะทำให้ขาดทักษะการจับใจความสำคัญด้วยเช่นกัน

จากสภาพปัญหาที่เด็กนักเรียนขาดทักษะการอ่านจับใจความสำคัญนั้น สาเหตุที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ ครูผู้สอนภาษาไทยบางท่านจะใช้วิธีการสอนที่เน้นเพียงรายละเอียดของเนื้อหามากกว่าการฝึกสรุปใจความสำคัญของเรื่องหรือความคิดรวบยอดจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งควรมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะต้องมีการเรียน การฝึกฝนให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน และสามารถพัฒนาการอ่านของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น (แม้นมาศ ชวลิต 2530, 245 –246)

คณะกรรมการวิชาการโรงเรียนศรีวิกรมณ์ ได้อภิปรายถึงปัญหาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทักษะวิชาภาษาไทย ด้านสมรรถภาพการอ่านจับใจความสำคัญ ได้ผลสรุปว่า ครูผู้สอนภาษาไทยควรพัฒนาการสอน โดยการสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญให้กับนักเรียน เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างดีเลิศจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกคิด การได้สัมผัส ได้ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (นิรมล ศตวุฒิ 2538, 5)

ผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพแห่งตน โดยอาศัยวิธีการระบบมาใช้ในการสร้างชุดการสอนนี้ เพื่อพัฒนาการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการเตรียมสื่อในชุดการสอน จะช่วยแก้ปัญหาในการที่ครูไม่ค่อยจะใช้สื่อการสอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญในระดับชั้นอื่น ๆ ได้อีกด้วย

แนวคิด(concept) 1. ชุดการสอน

1.1 ความหมายของชุดการสอน

1.2 ประโยชน์ของชุดการสอน

1.3 องค์ประกอบของชุดการสอน

1.4 ประเภทของชุดการสอน

2. วิธีการระบบและองค์ประกอบของระบบ

2.1 องค์ประกอบของระบบ

2.2 ระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาชและอีลาย

2.3 ระบบการเรียนการสอนของกาเย่

3. การอ่านจับใจความสำคัญ

3.1 ความหมายของการอ่าน

3.2 ความสำคัญของการอ่าน

3.3 ความเข้าใจในการอ่าน

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา

4.1 การเล่านิทาน

4.2 วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

วัตถุประสงค์(objective) 1. สร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยและพัฒนา
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีวิกรม์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 185 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีวิกรม์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน แล้วนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจะจับฉลากเลือกจาก 3 ห้องเรียน ที่มีนักเรียนซึ่งมีระดับสติปัญญาคละกันเพราะโรงเรียนศรีวิกรม์ได้จัดห้องเรียนชั้น ป.4/1 เป็นนักเรียนที่เรียนดี ส่วนชั้น ป.4/2 ถึง ป.4/4 จะมีการจัดเรียงลำดับคะแนนและคละนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาคละกัน ดังนั้น จึงเลือกจับฉลากจาก 3 ห้องเรียน คือ ป.4/2 ป.4/3 และ ป.4/4 ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น ป.4/2 จำนวน 4/ คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
คำนิยาม(defination) การอ่านจับใจความสำคัญ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ จับใจความโดยสรุปสาระสำคัญของข้อความหรือเรื่องที่อ่าน
ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยแผนการสอนของครูและเอกสารสำหรับนักเรียน รวมทั้งสื่อการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งกลุ่มที่ได้จากการทำแบบฝึกหัด ในชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ
80 ตัวหลัง หมายถึง เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ภายหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจากชุดการสอนแล้ว
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างเป็นชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัด และแบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 ทำการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 6 คาบ (คาบละ 20 นาที) โดยทดลองสอนรวมเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 รวมเวลาทดลองสอน 12 คาบเรียน และได้ทำการทดสอบโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ในวันที่ 2 มีนาคม 2542 โดยใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 3 คาบ (60 นาที)
การวิเคราะห์(analysis) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
ข้อสรุป(summary) ชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็น 86.56 / 85.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การสร้างชุดการสอน จะต้องพิจารณาทางด้านเนื้อหาและเวลาให้เหมาะสมกัน
2. บรรยากาศของการเรียนรู้มีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นกัน ควรจะเลือกสถานที่ ทดลองให้เหมาะสม
3. การจัดทำสื่อการสอน สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ จะต้อง พิจารณาถึงโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนด้วย
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะนำเอาชุดการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ อีกเพื่อจะได้มีแนวทางในการ พัฒนาและปรับปรุงแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม
2. ควรจะมีการสร้างชุดการสอนในเรื่องทักษะการฟัง การพูด การเขียน หรือในวิชาอื่นๆ บ้าง
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved