Current Record: ผกาวดี ปัญญาวรรณศิริ

ผกาวดี ปัญญาวรรณศิริ

แบบฝึกการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.46 / 92.06 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 และความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ทางการอ่านก่อนและหลังใช้แบบฝึกของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 54
ชื่อผลงานวิจัย การสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว เพื่อใช้เสริมการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวข้อ(Eng) A Construction of Pattern Drills in Oral Reading Emphasizing initial Letters /r/ /i/ and /r/ /i/ /w/ Clusters for Prathomsuksa 4 Students Supplementary Teaching
คำสำคัญ(keyword) การสร้างแบบฝึก
ชื่อผู้วิจัย ผกาวดี ปัญญาวรรณศิริ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Pakawadee Panyawannasiri
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6
การศึกษา กศ.ม. (ภาษาไทย)
สถานที่ติดต่อ 85/2 ม. 2 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2540
ประเภท เป็นงานปริญญานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) การอ่านออกเสียงพยัญชนะ ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว ยังเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งในสังคม และเป็นปัญหามากขึ้นถ้าทุกฝ่ายไม่ช่วยกันแก้ไข การอ่านออกเสียงเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องอาศัยการฝึกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบฝ่ายวิชาการของโรงเรียน และเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบปัญหาการสอนการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว และการอ่านบทร้อยกรอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยคิดสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว ขึ้น้
แนวคิด(concept) การอ่าน หลักการอ่านอักษรควบ ปัญหาการอ่านออกเสียงควบกล้ำไม่ชัด หลักและวิธีการแก้ไขปัญหาการออกเสียง วิธีดำเนินการแก้ไขการออกเสียง ลักษณะของแบบฝึก หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 4 ที่ใช้และไม่ใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว
สมมุติฐาน(assumption) 1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียน ป. 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกสูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 จำนวน 21 คน กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 จำนวน 21 คน
เครื่องมือ(tool) แผนการสอน แบบฝึกการอ่าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องบันทึกเสียง
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 23 กันยายนถึง 11 ตุลาคม 2539 2. วิเคราะห์ข้อมูลและสอบทานข้อมูล ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2539 3. วิธีทดลองกระทำโดย
กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรียนโดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว จำนวน 30 ข้อ เพื่อดูความรู้พื้นฐานของนักเรียน 1. เสริมการสอนโดยใช้แผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและใช้แบบฝึกอ่าน 2. ใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3. ทดสอบหลังเรียน
กลุ่มควบคุม 1. ทดสอบก่อนเรียน 2. เสริมการสอนโดยใช้แผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างและใช้แบบฝึกตามคู่มือครู 3. ใช้แบบฝึกตามคู่มือครู 4. ทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะห์(analysis) 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เปรียบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนการฝึกด้วยแบบฝึกของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยการใช้การทดสอบแบบที ( t - test )
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังการใช้แบบฝึกของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยการใช้การทดสอบแบบที ( t-test )
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกของกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบแบบที ไม่อิสระ ( t- test ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ใช้การทดสอบแบบที ( t-test )
ข้อสรุป(summary) แบบฝึกการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.46 / 92.06 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 และความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ทางการอ่านก่อนและหลังใช้แบบฝึกของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านระหว่างนักเรียนที่ฝึกในห้องเรียนปกติกับนักเรียนที่ฝึกในห้องปฎิบัติการทางภาษา
2.ควรศึกษาผลการใช้แบบฝึกระหว่างนักเรียนกลุ่มที่มีระดับความสามารถสูงกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถต่ำ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบฝึกกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
3.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พื้นฐานการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษา อายุ และอาชีพของบิดามารดา ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อจะได้สร้างแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะกับสภาพปัญหา
4. ควรจะวิจัยต่อไปว่าแบบฝึกการอ่านจะมีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือเรียนอ่อน ในกลุ่มประสบการณ์ใด และนักเรียนหญิงหรือนักเรียนชาย
ปี 2540
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved