Current Record: เดชวัฒน์ นาคีรักษ์

เดชวัฒน์ นาคีรักษ์

ชุดฝึกอบรมเพื่อการปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67, 183.67 และพบว่ากลุ่มที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์จากการอบรมสูงกว่ากลุ่มที่อบรมแบบเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ส่วนพัฒนาการทางการอบรมของผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้ง 2 กลุ่ม มีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5384
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย)จำกัด
หัวข้อ(Eng) A Development of Orientation Training Packages for GreeSpot (Thailand) LTD.
คำสำคัญ(keyword) ชุดฝึกอบรม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คอมพิวเตอร์สไลด์โชว์ ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม ปี2543
ชื่อผู้วิจัย เดชวัฒน์ นาคีรักษ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Dechawat Nakeeraks
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สถานศึกษา บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานรังสิต 135/4 หมู่ที่ 5 ถนนกรุงเทพ-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติความเป็นมา(history) การฝึกอบรมนอกจากก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการแล้ว ยังเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาอีกด้วยดังคำกล่าวที่ว่า “วิธีลัดที่สุดในการก้าวไปถึงจุดหมายที่วางไว้คือการฝึกอบรม” (จุลชัย จุลเจือ 2539, 1) ถึงแม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และนิยมใช้กันในปัจจุบัน แต่จากการฝึกอบรมที่ผ่านมาได้พบปัญหาต่างๆ อยู่หลายประการได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใช้กลวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระและกลุ่มผู้เข้าอบรม กลวิธีดังกล่าวหมายถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ในรูปสื่อประสมเพื่อการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม (ศิริพันธ์ มณีรัตน์ 2523, 2)

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปของสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ โดยเป็นตัวกลางในการนำความรู้ ความเข้าใจไปสู่ผู้รับการอบรมหรือผู้เรียน และทำให้การเรียนการสอนโดยการนำสื่อมาสอนประกอบมีความหมายมากขึ้นเพราะสื่อการสอนช่วยจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ใกล้เคียงความจริง และช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว ทั้งนี้เพราะสื่อคือตัวกลางที่จะนำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด (นิพนธ์ สุขปรีดี 2520, 23) อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการสัมผัสทางจักษุประสาท ซี่งให้ผลทางการเรียนรู้มากที่สุดและความรู้นั้นจะคงทนอยู่ได้นานที่สุดถึง 75% รองลงมาคือ โสตประสาท 13% (เปรื่อง กุมุท 2519, 51) และจากการวิจัยค้นคว้าประสิทธิภาพของสื่อการสอน หรือสื่อการอบรม ปรากฏว่าการใช้สื่อการอบรมเพียงอย่างเดียวไม่บังเกิดประสิทธิภาพสมบูรณ์ได้แต่การใช้สื่อประสมจะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ยิ่งขึ้น (ชมนาค พงศ์นพรัตน์ 2526, 98-99)

จากการศึกษาปัญหาการดำเนินการจัดฝึกอบรม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเบื้องต้นที่ใช้สำหรับอบรมผู้แรกเข้าทำงานใหม่ให้มีความรู้เรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับองค์การ แนะนำผู้บริหาร ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน สวัสดิการต่างๆ พบว่ามีการใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการบรรยายประกอบแผ่นภาพโปร่งใส ซึ่งเนื้อหาที่บรรจุลงบนแผ่นภาพโปร่งใสที่จัดทำขึ้นไม่ได้สัดส่วน มีเนื้อหาแน่นเกินไป ตัวอักษรมีขนาดเล็กเนื่องจากใช้การถ่ายเอกสารจากประกาศต่างๆ ของบริษัท ลงบนแผ่นภาพโปร่งใส เมื่อนำมาฉายตัวอักษรขนาดเล็กทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และการฉายสไลด์ เพื่อแนะนำผู้บริหาร ฉายวีดิทัศน์เรื่องประวัติความเป็นมาและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีการจัดระบบของหลักสูตร หรือการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อประกอบการบรรยาย นอกจากนี้ยังไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม เพื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไว้แต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นชุดฝึกอบรม โดยใช้คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งสำเร็จรูป Microsoft Powerpint เพื่อนำเสนอแทนแผ่นภาพโปร่งใส และสไลด์ในการสร้างสรรค์สื่อการฝึกอบรมที่ใหม่ ทันสมัย สะดวก สามารถแก้ไขปรับปรุง และเก็บรักษาได้ง่าย พร้อมทั้งปรับปรุง วีดิทัศน์เรื่องประวัติความเป็นมา และแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น และนำชุดฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น ไปใช้ฝึกอบรมพนักงานใหม่ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป

แนวคิด(concept) 1. การวิจัยและพัฒนา

2. การปฐมนิเทศ ความจำเป็นในการจัดปฐมนิเทศ วัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศ การวาง
แผนจัดปฐมนิเทศ วิธีการจัดโครงการปฐมนิเทศ ขั้นตอนในการดำเนินการปฐมนิเทศ

3. สื่อประสม

4. โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint หลักในการออกแบบงานนำเสนอ และการสร้างงานนำเสนอที่
มีประสิทธิภาพ

5. วีดิทัศน์ ลักษณะของแถบวีดิทัศน์ และคุณค่าของวีดิทัศน์


วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สำหรับ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม ของพนักงานใหม่ ที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมกับการกอ บรมแบบเดิม
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาการทางการฝึกอบรมของพนักงานใหม่ที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบ รมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่กับการอบรมแบบเดิม
สมมุติฐาน(assumption) 1. ชุดฝึกอบรมเพื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ปรับปรุง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. พนักงานที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมแตกต่างกว่าพนักงานที่อบรมโดยใช้ การอบรมแบบเดิม
3. พนักงานที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่ปรับปรุงขึ้นมีพัฒนาการทางการฝึกอบรมแตกต่างกว่า พนักงานที่เข้ารับการอบรมแบบเดิม
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยและพัฒนา
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร (Population) ในการวิจัยนี้ ได้แก่
1. พนักงานใหม่ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัดที่รับเข้าทดลองงานตั้งแต่ เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2543 จำนวน 30 คน
2. พนักงานของบริษัทในเครือที่รับเข้าทดลองงานตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2543 จำนวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานใหม่ของบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานของบริษัทในเครือ ซึ่งได้รับเข้ามาเพื่อทดลองงานในเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2543 ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มาก่อนและเป็นพนักงานโดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ วิธีการอบรมแยกออกเป็น
1. การอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. การอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเดิม
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการฝึกอบรมของพนักงานใหม่
คำนิยาม(defination) ชุดฝึกอบรมเดิม หมายถึง ชุดฝึกอบรมที่วิทยากรใช้อบรมโดยใช้เฉพาะแผ่นภาพโปร่งใสประกอบคำบรรยาย
ชุดฝึกอบรม หมายถึง ชุดสื่อประสมที่ประกอบด้วย วีดีทัศน์ และคอมพิวเตอร์สไลด์โชว์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สำหรับบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หมายถึง การให้ข้อมูลสำหรับพนักงานใหม่ของบริษัทกรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด เพ่อแนะนำให้พนักงานใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับงานและสิ่งแวดล้อมใหม่อันจะก่อให้เกิดการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และช่วยให้พนักงานใหม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ บริษัทกรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
คอมพิวเตอร์สไลด์โชว์ หมายถึง การนำเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งสำเร็จรูป Microsoft Powerpiont
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม หมายถึง คุณภาพของชุดฝึกอบรม โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ในการทำแบบทดสอบของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้ทำแบบทดสอบถูกในแต่ละข้อ ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า 80
ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังการอบรมของพนักงานใหม่ ที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นกับชุดฝึกอบรมเดิม
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์สไลด์โชว์ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป Microsoft – Powerpoint และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.42
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ให้กลุ่มทดลอง จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีวิทยากร เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ปฏิบัติตามขั้นตอนของชุดฝึกอบรมโดยให้พนักงานทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 30 ข้อ และทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) จำนวน 30 ข้อ
2. ให้กลุ่มควบคุม จำนวน 15 คน เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้การอบรมแบบเดิมและมีวิทยากรเป็นผู้ ดำเนินการฝึกอบรมโดยให้พนักงานทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 30 ข้อ และทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) จำนวน 30 ข้อ
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 10.01 ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรม และหลังฝึกอบรม โดยใช้การทดสอบค่าที(t-test)
2. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-pooled test
3. หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2
ข้อสรุป(summary) ชุดฝึกอบรมเพื่อการปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67, 183.67 และพบว่ากลุ่มที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์จากการอบรมสูงกว่ากลุ่มที่อบรมแบบเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ส่วนพัฒนาการทางการอบรมของผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้ง 2 กลุ่ม มีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการผลิตชุดฝึกอบรม ควรมีการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนโดยละเอียด เพื่อจะส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่วิทยากรจะนำชุดการฝึกอบรมไปใช้อบรม ควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน และมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนจะลงมืออบรม
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรทดลองใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่นี้ กับพนักงานที่ยังไม่เคยผ่านการ ทดลองงานมาก่อน เพื่อศึกษาว่าพนักงานที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมมีพัฒนาการทางการฝึกอบรมแตกต่างกว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมแบบเดิม
2. ควรนำแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่นี้ ไปพัฒนาชุดฝึกอบ รมด้านอื่นๆ ของบริษัทต่อไป
ปี 2543
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved