Current Record: นางสาวเกษรน้อย ชูโชนาค

นางสาวเกษรน้อย ชูโชนาค

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5264
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมการอ่านหนังสือไม่ออกโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวข้อ(Eng) A Study of the effect in reading reteached with friend Method Pratom 4
คำสำคัญ(keyword) สอนซ่อมเสริมการอ่านหนังสือไม่ออกโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่อผู้วิจัย นางสาวเกษรน้อย ชูโชนาค
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Gasornnoi chuchonak
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ศษ.บ.
สถานศึกษา โรงเรียนวิจิตรวิทยา ซอยนวลน้อย เอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2392-1570
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) กรกฎาคม - ธันวาคม 2545
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยครู
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนวิจิตรวิทยา ซอยนวลน้อย เอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2392-1570
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

จากการทดสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 พบว่า มีนักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกอยู่ 5 คน ซึ่งอ่านได้เฉพาะคำง่าย ๆ เพียงไม่กี่คำ จึงจำเป็นต้องรีบแก้ไข เพราะทักษะการอ่าน มีความสำคัญต่อนักเรียนมาก คือต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหานี้ จึงแก้ไข โดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนนอกเวลาเรียน

วิธีแก้ปัญหา

สอนซ่อมเสริมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาผลการซ่อมเสริมการอ่านหนังสือไม่ออก โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 จำนวน 5 คน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้
- วิธีการสอนซ่อมเสริมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
- แบบบันทึกการประเมินผลการทดสอบ
การวิเคราะห์(analysis) ผลวิเคราะห์และสรุปผล
1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำผลการประเมินการทดสอบการอ่านจากแบบบันทึกการประเมินนำมาเสนอในรูปกราฟเส้น
2. สรุปผลการวิจัย นักเรียน 5 คน สามารถพัฒนาการอ่านได้มากขึ้น โดยมีจำนวน 2 คน อ่านได้คล่อง และจำนวน 3 คน อ่านได้เกือบคล่อง
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนผลการนำไปใช้
นำผลการวิจัยที่ได้ไปแนะนำเพื่อนครู ใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีทุกห้องเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และได้นำวิธีการสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนช่วย เพื่อน นี้ ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ กับนักเรียนที่ยังคิดคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ยังไม่เป็น หรือยังไม่คล่อง
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved