Current Record: นางปราณี ภูมณีรัตนกุล

นางปราณี ภูมณีรัตนกุล

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ 2. สภาพการบริหารงานของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครในงาน 4 ด้าน พบว่า
งานสารบรรณ โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากในเกือบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องจัดให้มีการวางแผนงานโครงการและปฏิทินงาน จัดให้มีการเก็บเอกสาร หนังสือราชการเป็นระบบ กำหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ชี้แจงเอกสาร สำเนาหนังสือราชการ ระเบียบกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ มีการบริหารงานมากที่สุดในเรื่องการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือเป็นปัจจุบัน การโต้ตอบเอกสารโดยใช่แบบฟอร์มตามระเบียบงานสารบรรณการจัดให้มีตู้เก็บเอกสารหนังสือราชการ ส่วนงานการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำลายหนังสือและมีการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณมีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
งานการเงินและการบัญชี โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากในเกือบทุกเรื่อง ตั้งแต่มีหลักฐานการรับจ่ายเงินถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบกรรมการรับ-ส่งเงิน และเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี การจัดทำบัญชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท และการเก็บเงินถูกต้องตามระเบียบและปลอดภัย จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบในโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีการบริหารงานในการตั้งกรรมการเก็บเงิน หลักฐานการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินมีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
งานพัสดุ โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากทุกเรื่องยกเว้นในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการบริหารการควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและรายงานพัสดุตามที่กำหนดไว้ในราชการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านพัสดุของโรงเรียน มีการลงทะเบียนพัสดุถูกต้อง บันทึกรหัสครบถ้วนอย่างเป็นปัจจุบัน มีการสำรวจความต้องการขาดแคลนและดำเนินการจัดหาให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร จัดระบบการบริหารวัสดุภัณฑ์ให้สะดวกรวดเร็ว มีการบริหารงานมาก งานทะเบียนบุคลากร โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องการจัดทำสถิติต่าง ๆ ของโรงเรียน การควบคุมจัดทำทะเบียนนักเรียน จัดทำประวัติโรงเรียน การวางแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บรักษาทะเบียนและสถิติที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
3. ปัญหาการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
งานสารบรรณ มีปัญหาในการบริหารในระดับน้อยและน้อยที่สุด ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง คือ หน่วยงานภายนอกส่งหนังสือหรือเอกสารมาล่าช้า จนทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ งานที่มีปัญหาในระดับน้อย คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณแก่ครูอาจารย์ไม่เพียงพอ การดำเนินการทำลายเอกสารของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี มีปัญหาในระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง คือ งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาระดับน้อยที่เป็นปัญหา คือ ขาดเอกสารหนังสือเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีไว้ให้บุคลากรใช้อ้างอิงและเป็นคู่มือในการปฏิบัติ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนโดยตรง
งานพัสดุ มีปัญหาในระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง เรื่องขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง เจ้าหน้าที่พัสดุมีคาบการสอนมาก มีงานอื่นต้องรับผิดชอบทำให้งานปฏิบัติการพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัยและเป็นสัดส่วน ส่วนการไม่มีระบบบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เป็นปัญหาระดับปานกลาง เฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
งานทะเบียนบุคลากร มีปัญหาในระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง เรื่องเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนต้องทำหน้าที่หลายหน้าที่ การขาดสนับสนุนในเรื่องวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เป็นปัญหาระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดบุคลากรผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนรวบรวมข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน การเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยระบบสารสนเทศยังไม่ดีพอ เป็นปัญหาในระดับปานกลางเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง
4. เปรียบเทียบกับการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการบริหารงานธุรการอยู่ในระดับมาก ทั้งงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนบุคลากร
5. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีปัญหาการบริหารงานธุรการอยู่ในระดับน้อย ทั้งงานสารบรรณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนบุคลากร

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5109
ชื่อผลงานวิจัย การบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
หัวข้อ(Eng) General Affairs Administration by General Affairs Assistant in Primary Schools under the Bangkok Metropolitan Administration
คำสำคัญ(keyword) การบริหารงานธุรการ ฝ่ายธุรการ กรุงเทพมหานคร ปี2543
ชื่อผู้วิจัย นางปราณี ภูมณีรัตนกุล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs.Pranee Pumaneratanakul
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติความเป็นมา(history) งานธุรการนับได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งงานหนึ่งต่อการบริหารโรงเรียน เพราะงานธุรการและการเงินเป็นศูนย์กลางของการบริหารที่จะเอื้ออำนวยความสะวดก และสนับสนุนงานอื่น ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความบกพร่อมของงานธุรการและการเงินมีผลกระทบที่สำคัญในการบริหารงานทั้งมวลต่อการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียน (ชารี, 2526 : 44) จึงถือได้ว่าการบริหารงานธุรการและการเงินเป็ฯภารกิจที่ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องเอกใจใส่โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำงบประมาณ ซึ่ง พนัส หันนาคินทร์ (2524 : 282) มีความเห็นสอดคล้องว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากมักจะใช้เวชาในการบริหารงานธุรการมากกว่างานอื่น ๆ เพราะถ้างานธุรการของโรงเรียนมีการผิดพลาดเกิดขึ้นจะเป็นที่ประจักษ์ยิ่งไปกว่างานการเรียนการสอนหรืองานอื่น ๆ เป็นอันมาก บางครั้งผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะถูกลงโทษทางวินัยแล้วอาจยังจะต้องรับโทษตามกฎหมายทางแพ่งอละอาญาซ้ำอีกด้วย ดังนั้นในการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมโดยจัดให้มีงานธุรการไว้ด้วย (สถาบันพัฒนาข้าราชการครู) กรุงเทพมหานคร, 2539 : 10) ซึ่งลักษณะงานธุรการนั้นจะเป็นเรื่องของระเบียบทางราชการเกี่ยวกับเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเป็นอย่างดีมาก่อน อย่างไรก็ตามสภาพการบริหารงานธุรการในปัจจุบันจะพบปัญหาในเรื่องของการขาดครูธุรการโดยตรง ต้องให้ครูที่ปฏิบัติการสอนมาปฏิบัติงานธุรการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณมีไม่เพียงพอ (ศุภวรรณ, 2538 : 56) การทำลายหนังสือราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (สถาพร, 2538 : 57) ส่วนงานด้านพัสดุนั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบว่า โรงเรียนยังจัดทำบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งยังปรากฎว่าขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2527 : 34)

การบริหารงานดังกล่าวผู้บริหารจะแบ่งงานบริหารโรงเรียนให้แก่ผู้ช่วยผู้บริหารรับผิดชอบ ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา เรื่อง นโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 สิงหาคม 2540 ได้กำหนดจำนวนห้องเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้ โรงเรียนที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 12 ห้องเรียน มีผู้ช่วยผู้บริหาร 1 คน โรงเรียนที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 18 ห้องเรียนมีผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน โรงเรียนที่มีห้องเรียน 30 ห้องเรียน มีผู้ช่วยผู้บริหาร 3 คน โรงเรียนที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 42 ห้องเรียนขึ้นไป มีผู้ช่วยผู้บริหาร 4 คน

โดยทั่วไปผู้บริหารจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารทั้ง 4 คน ให้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานด้านธุรการ งานด้านปกครอง งานด้านบริการและชุมชน แต่สำหรับโรงเรียนที่มีเกณฑ์ห้องเรียน มีผู้ช่วยไม่ครบทั้ง 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนก็จะแก้ปัญหาโดยให้ครูปฏิบัติการสอนทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายต่าง ๆ จนครบทั้ง 4 ฝ่าย

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 430 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีห้องเรียนไม่ถึง 12 ห้องเรียนจะไม่มีผู้ช่วยผู้บริหาร และแต่ละโรงเรียนมีภาระงานทางด้านธุรการจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นในการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ ซึ่งงานธุรการมักจะมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ค่อนข้างตายตัว เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความรู้และทักษะ จะทำให้งานธุรการของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบให้งานด้านอื่น ๆ ต้องด้อยประสิทธิภาพตามไปด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายกระจายอำนาจตามแผนงานหลัก 3 ด้าน ให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติ คือ ด้านงบประมาณเพื่อการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ทรัพย์สินและพัสดุ (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2541 : 18)

ซึ่งการปฏิบัติต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 จากการรายงานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2541 พบว่า มาตรฐานด้านปัจจัยมาตรฐานที่ 1 การบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน อยู่ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 46 ระดับพอใช้ ร้อยละ 43 ด้วยเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของงานด้านธุรการ ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานด้านอื่น ๆ อย่างแน่นอน (สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2541 : 22)

จากปัญหาดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาวิจัยในเรื่องการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนางานทางด้านธุรการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวคิด(concept) 1. ความหมายของการบริหารงานธุรการ

2. หลักการบริหารงานธุรการ

3. หน้าที่ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ

4. ขอบข่ายการบริหารงานธุรการ

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการในดรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายธุรการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าธุรการ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 430 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 430 คน
กลุ่มตัวอย่าง –
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตาม -
คำนิยาม(defination) การบริหารงาน หมายถึง การดำเนินการ การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ การบริหารโรงเรียนด้านงานธุรการ
สภาพ หมายถึง สภาพที่ปรากฎจริงในการปฏิบัติงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการหรือผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานธุรการ
งานธุรการ หมายถึง งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานทะเบียนบุคลากร
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนห้องเรียนไม่ถึง 18 ห้องเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนห้องเรียน 18 – 29 ห้องเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนห้องเรียน 30 ห้องเรียนขึ้นไป
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของฝ่ายธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานของฝ่ายธุรการ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ทำหนังสือจากโครงการปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายธุรการที่รับผิดชอบงานด้านธุรการของโรงเรียน
2. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือนำของผู้อำนวยการสำนักการศึกษาให้ผู้บริหารโรงเรียน และคำชี้แจงการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มประชากร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมซองเปล่าติดแสตมป์และจ่าหน้าซองกลับมาถึงผู้วิจัยทุกซอง
3. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 และได้รับแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายธุรการ 369 ชุด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 จากทั้งหมด 430 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.81
การวิเคราะห์(analysis) 1. แจกแจงความถี่และวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับการบริหารงานและปัญหาการบริหารงานของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmatic) โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmatic) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการบริหารงานและปัญหาของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmatic) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ข้อสรุป(summary) 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ 2. สภาพการบริหารงานของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครในงาน 4 ด้าน พบว่า
งานสารบรรณ โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากในเกือบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องจัดให้มีการวางแผนงานโครงการและปฏิทินงาน จัดให้มีการเก็บเอกสาร หนังสือราชการเป็นระบบ กำหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ชี้แจงเอกสาร สำเนาหนังสือราชการ ระเบียบกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ มีการบริหารงานมากที่สุดในเรื่องการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือเป็นปัจจุบัน การโต้ตอบเอกสารโดยใช่แบบฟอร์มตามระเบียบงานสารบรรณการจัดให้มีตู้เก็บเอกสารหนังสือราชการ ส่วนงานการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำลายหนังสือและมีการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณมีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
งานการเงินและการบัญชี โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากในเกือบทุกเรื่อง ตั้งแต่มีหลักฐานการรับจ่ายเงินถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบกรรมการรับ-ส่งเงิน และเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี การจัดทำบัญชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท และการเก็บเงินถูกต้องตามระเบียบและปลอดภัย จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบในโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีการบริหารงานในการตั้งกรรมการเก็บเงิน หลักฐานการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินมีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
งานพัสดุ โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากทุกเรื่องยกเว้นในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการบริหารการควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและรายงานพัสดุตามที่กำหนดไว้ในราชการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านพัสดุของโรงเรียน มีการลงทะเบียนพัสดุถูกต้อง บันทึกรหัสครบถ้วนอย่างเป็นปัจจุบัน มีการสำรวจความต้องการขาดแคลนและดำเนินการจัดหาให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร จัดระบบการบริหารวัสดุภัณฑ์ให้สะดวกรวดเร็ว มีการบริหารงานมาก งานทะเบียนบุคลากร โรงเรียนทุกขนาดมีการบริหารงานในระดับมากทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องการจัดทำสถิติต่าง ๆ ของโรงเรียน การควบคุมจัดทำทะเบียนนักเรียน จัดทำประวัติโรงเรียน การวางแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บรักษาทะเบียนและสถิติที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
3. ปัญหาการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
งานสารบรรณ มีปัญหาในการบริหารในระดับน้อยและน้อยที่สุด ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง คือ หน่วยงานภายนอกส่งหนังสือหรือเอกสารมาล่าช้า จนทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ งานที่มีปัญหาในระดับน้อย คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณแก่ครูอาจารย์ไม่เพียงพอ การดำเนินการทำลายเอกสารของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี มีปัญหาในระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง คือ งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาระดับน้อยที่เป็นปัญหา คือ ขาดเอกสารหนังสือเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีไว้ให้บุคลากรใช้อ้างอิงและเป็นคู่มือในการปฏิบัติ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนโดยตรง
งานพัสดุ มีปัญหาในระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง เรื่องขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง เจ้าหน้าที่พัสดุมีคาบการสอนมาก มีงานอื่นต้องรับผิดชอบทำให้งานปฏิบัติการพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัยและเป็นสัดส่วน ส่วนการไม่มีระบบบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เป็นปัญหาระดับปานกลาง เฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
งานทะเบียนบุคลากร มีปัญหาในระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง เรื่องเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนต้องทำหน้าที่หลายหน้าที่ การขาดสนับสนุนในเรื่องวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เป็นปัญหาระดับปานกลางในโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดบุคลากรผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนรวบรวมข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน การเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยระบบสารสนเทศยังไม่ดีพอ เป็นปัญหาในระดับปานกลางเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง
4. เปรียบเทียบกับการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการบริหารงานธุรการอยู่ในระดับมาก ทั้งงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนบุคลากร
5. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานธุรการของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีปัญหาการบริหารงานธุรการอยู่ในระดับน้อย ทั้งงานสารบรรณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนบุคลากร
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. งานสารบรรณ จากการวิจัยพบว่ามีปัญหาในเรื่อง เน่วยงานภายนอกส่งหนังสือหรือเอกสารมาล่าช้าจนทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงควยจะจัดระบบงานภายในให้มีการดำเนินการสำหรับเรื่องเร่งด่วนได้โดยไม่ต้องรอขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วขึ้น
2. งานการเงินและบัญชี จากการวิจัยพบว่ามีปัญหาในเรื่อง งบประมาณในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ โรงเรียนจึงควรจัดให้มีการร่วมประชุมวางแผนการใช้งบประมาณและจัดสรรตามความจำเป็นพร้อมทั้งจัดหางบประมาณ สนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
3. งานพัสดุ จากการวิจัยพบว่ามีปัญหาในเรื่อง ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง เจ้าหน้าที่พัสดุมีคาบการสอนมาก มีงานอื่นต้องรับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้นในการที่ผู้บริหารพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุควรพิจารณาประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งงานด้านพัสดุและงานวิชาการ และควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4. งานทะเบียนบุคลากร จากการวิจัยพบว่ามีปัญหาในเรื่อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนต้องทำหน้าที่หลายหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานทะเบียนบุคลากรได้ ให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีประสบความสำเร็จในการจัดบริหารด้านธุรการ
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบริหารงานธุรการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปี 2543
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved