Current Record: นางอัญชลี เอื้อสุขนุกูล

นางอัญชลี เอื้อสุขนุกูล

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนมากปฏิบัติตามขั้นตอนการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับมาก สภาพการปฏิบัติที่อยู่ในระดับมากสูงสุดในแต่ละขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกำหนดและแจ้งนโยบาย เรื่องชี้แจงให้ครูเกิดความตระหนักในความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ขั้นเตรียมการต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติการนิเทศภายใน เรื่องความร่วมมือของครูในการทำกิจกรรมร่วมกัน 3) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการประชุมชี้แจงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในกานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรื่องการสร้างกำลังใจให้ครูเห็นคุณค่าของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ สภาพการปฏิบัติงานที่โรงเรียนเอกชนปฏิบัติได้สูงสุดในระดับปานกลาง ได้แก่ ขั้นการประเมินผลกระบวนการนิเทศภายใน เรื่องการประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีคุณภาพ และขั้นการตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียนตามลำดับ
ปัญหาการปฏิบัติงานในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยปัญหาที่พบในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ขั้นการประเมินผลในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เรื่องการประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีคุณภาพ และ 2) ขั้นการกำหนดและแจ้งนโยบายในเรื่องการจัดทำนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของกรมหรือกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5080
ชื่อผลงานวิจัย สภาพและปัญหาในกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึษา เขตกรุงเทพมหานคร
หัวข้อ(Eng) State and Problems in the Process of School-Based Supervision for Student-Centered Instructional Approach in Private Secondary Schools, Bangkok Metropolis
คำสำคัญ(keyword) กระบวนการนิเทศภายใน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเอกชน ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นางอัญชลี เอื้อสุขนุกูล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Ms.Auchalee Aoesukkul
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติความเป็นมา(history) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ์ให้เด็กจากเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางบอกความรู้เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการวิเคราะห์การวางแผนการเรียน การทำงานด้วยตนเอง แล้วสรุปสิ่งที่ตนเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 7)

สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นช่วงของการจัดการศึกษาที่สำคัญมาก เพราะเป็นช่วงที่สร้างคุณภาพให้แก่คนต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนให้สามารถออกไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคน กรมวิชาการ (2541 : 1) ได้กำหนดให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ความต้องการทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยกลายเป็นชุมชนเล็ก ๆ ของเครือข่ายโลกจะต้องแข่งขันร่วมมือกับนานาประเทศ บุคคลทางการศึษาที่สำคัญขององ๕กรของประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อแข่งขันกับสังคมโลกในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเปลี่ยนผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียน จัดทำโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย จะช่วยให้ระบบการจัดการศึกษาของไทยในอนาคตได้พัฒนาศักยภาพของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่ง, 2540 : 21-22)

การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดก็คือ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลผลิตของการศึกษาคือผู้เรียนนั่นเอง การพัฒนาคุณภาพการสอนเป็นการมุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถทั้งด้านการสอน และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน เทคนิคในการพัฒนาการนิเทศการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการสอน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้นิเทศการสอน นอกจากนี้การนิเทศการศึกษายังเป็นกระบวนการสำหรับการปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน มีกิจกรรมที่ดำเนินงานในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับครูโดยตรง กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของครู (ปรียาพร, 2541 :12) และการนิเทศการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยเฉพาะ แต่หน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรง ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาจะต้องให้ความสนใจต่อการนิเทศงานวิชาการ อย่ามุ่งแต่เฉพาะการนิเทศงานธุรการเพียงอย่างเดียว ปกติโรงเรียนจะได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นการนิเทศจากภายนอก ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรผู้สอนของโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา (ประเสริฐ, 2542 : 174)

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้จัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ปรากฏว่าสภาพการปฏิบัติจริงของการนิเทศภายในโรงเรียน จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนทุกระดับ พบว่า มีการปฏิบัติกันน้อยมาก เนื่องจากบุคลากรภายในโรงเรียนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการนิเทศการศึกษา และประการสำคัญ คือ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน (สงัด, 2530 : 13)

ผู้บริหารต้องดำเนินงานนิเทศภายในอย่างมีระบบโดยมีแผนการดำเนินงานที่แสดงเป็นลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้กำหนดแนวทางดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนไว้ตามขั้นตอนดังนี้ คือ โรงเรียนต้องกำหนดและแจ้งนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน การเตรียมการต่าง ๆ วางแผนให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนเอกชนมีสภาพความพร้อมที่แตกต่างกัน จึงมีวิธีการและขั้นตอนการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแตกต่างกันไปด้วย โดยโรงเรียนบางแห่งยังไม่ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังเช่นที่พบว่า จุดอ่อนของการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการจัดการในโรงเรียน แต่ขาดส่วนที่เป็นกระบวนการดำเนินงานนิเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2534 : 4)

จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ด้านแผนปฏิบัติการโรงเรียนเอกชนมีจุดบกพร่องคือ “…เมื่อโรงเรียนจัดทำแผนเรียบร้อยแล้วไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสมตามที่ได้ทุ่มเทกำลังในการจัดทำแผนอย่างหนักและได้แผนที่มีคุณภาพหรือบางโรงเรียนที่ได้มีการใช้แผน ผู้บริหารก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญให้ต่างคนต่างทำ ขาดการกำกับติดตาม หรือประสานการทำงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ…” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2534 : 14)

ในปัจจุบันผู้บริหารมักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยปฏิบัติทางด้านการบริหารเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีเวลาน้อยที่จะอยู่กับโรงเรียนและทำหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน หรืออาจจะเป็นเพราะโดยบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางการปฏิบัติของผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจ และรับผิดชอบทั้งสองกระบวนการควบคู่กันไป ในบางโรงเรียนจึงได้กำหนดแต่งตั้งให้มีผู้คอย ดูแล เยี่ยมเยียนชั้นเรียน ในขณะที่ผู้บริหารไม่อยู่ และในโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง ผู้ทำหน้าที่ในการนิเทศภายในโรงเรียน คือ หัวหน้าหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา ซึ่งทำหน้าที่แทนผู้บริหาร แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน คือ หัวหน้าหมวดวิชาเหล่านี้ก็มีชั่วโมงของตนเองเช่นเดียวกัน และบางคนก็ไม่มีความรู้ และทักษะในงานนิเทศเพียงพอ จึงทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่บรรลุเป้าหมายได้อย่างที่พึงประสงค์ (ชุมศักดิ์, 2536 : 7-8)

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน ในขณะเดียวกันก็เป็นเขตที่มีปัญหามากทั้งด้านอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งตัวครูและผู้เรียนเพราะเป็นเขตที่มีประชากรจากทุกภาคมาอาศัยอยู่รวมกัน กรุงเทพามหานครมีสถานศึกษามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษามีจำนวนถึง 145 โรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543 : 1-5) แต่เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเอกชนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับกลาง สำหรับพัฒนากำลังคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มุ่งไปสู่การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงน่าที่จะมีการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึษา เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติในการเตรียมการเพื่อรับการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป

แนวคิด(concept) 1.การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.การนิเทศการศึกษา

3.การนิเทศภายในโรงเรียน

4.โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2544 ทั้งหมด 145 โรง จำนวน 290 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
-
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพและปัญหาในกระบวนการนิเทศภายในเพื่อกาสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตาม -
คำนิยาม(defination) การวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาในกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีคำนิยามศัพท์ดังนี้
การนิเทศภายใน หมายถึง การดำเนินงานหรือกิจกรรมการนิเทศการศึกษา ที่ผู้บริหารโรงเรียนได้กระทำหรือแสดงออกในการทำงานกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กระบวนการบริหารงานนิเทศภายใน หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้กำหนดให้ผู้บริหารดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ 5 ขั้น คือ ขั้นกำหนดและแจ้งนโยบาย ขั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน ขั้นการเตรียมการต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติการนิเทศภายใน ขั้นปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การกำหนดและแจ้งนโยบาย หมายถึง สิ่งที่ผู้บริหารระบุแนวดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบแนวความคิดในการพิจารณาตัดสินใจ จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและของกระทรวงศึกษาธิการ
การตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ช่วยบริหาร หัวหน้าระดับ หัวหน้าหมวดวิชา ครูที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สอน เป็นที่ยอมรับแก่คณะครูในโรงเรียน
การเตรียมการด้านต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติการนิเทศภายใน หมายถึง การวางแผนการนิเทศ โดยผู้บริหารต้องศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำไปวางแผนการบริหารงาน ต่อไป
การปฏิบัติการนิเทศ หมายถึง การดำเนินงานนิเทศตามแผน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาการเตรียมเครื่องมือการนิเทศ
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีอุปสรรค และการได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเพื่อนำข้อมูลจากการติดตามผลการปฏิบัติงานนั้นมาวางแผนการทำงานใหม่ต่อไป
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด (ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) หมายถึง การกำหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนและการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสภาพในโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ขั้น
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ทำหนังสือภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 145 โรง ส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 290 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจำนวน 243 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.79
การวิเคราะห์(analysis) นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนมากปฏิบัติตามขั้นตอนการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับมาก สภาพการปฏิบัติที่อยู่ในระดับมากสูงสุดในแต่ละขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกำหนดและแจ้งนโยบาย เรื่องชี้แจงให้ครูเกิดความตระหนักในความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ขั้นเตรียมการต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติการนิเทศภายใน เรื่องความร่วมมือของครูในการทำกิจกรรมร่วมกัน 3) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการประชุมชี้แจงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในกานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรื่องการสร้างกำลังใจให้ครูเห็นคุณค่าของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ สภาพการปฏิบัติงานที่โรงเรียนเอกชนปฏิบัติได้สูงสุดในระดับปานกลาง ได้แก่ ขั้นการประเมินผลกระบวนการนิเทศภายใน เรื่องการประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีคุณภาพ และขั้นการตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียนตามลำดับ
ปัญหาการปฏิบัติงานในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยปัญหาที่พบในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ขั้นการประเมินผลในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เรื่องการประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีคุณภาพ และ 2) ขั้นการกำหนดและแจ้งนโยบายในเรื่องการจัดทำนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของกรมหรือกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.ผู้บริหารควรชี้แจงนโยบายให้คณะครูเกิดความตระหนักในความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะนโยบายที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับนโยบายของกรม หรือกระทรวง และนโยบายของโรงเรียนตามลำดับ
2.ผู้บริหารควรได้มีโอกาสสำรวจครู อาจารย์ในโรงเรียนที่มีความชำนาญ หรือมีประสบการณ์พิเศษในด้านการจัดกิจกรรมโดยให้คณะครูได้มีส่วนร่วมพิจารณาและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่เป็นที่ยอมรับของคณะครู เพื่อให้ครูทุกคนได้รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.ผู้บริหารควรจัดระบบและสนับสนุนในการผลิตและจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยมีโครงการผลิตสื่อที่ทำได้เอง หรือจัดทำศูนย์ผลิตสื่อเป็นส่วนกลางที่มีครูที่มีความสามารถเฉพาะด้าน รับผิดชอบดูแล รับผิดชอบในการให้บริการ การใช้ การบำรุงรักษาสื่อ และบริการด้านห้องสมุดวิชาการสำหรับครู โดยจัดหาหนังสือตำรา ต่าง ๆ เพื่อให้ครูได้ค้นคว้า
4.ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรมาอบรม หรือ ส่งครูไปดูงานตามสถานศึกษาอื่น สร้างขวัญกำลังใจกระตุ้นให้ครูได้คิดค้นวิธีการสอนใหม่ ๆ การทำวิจัยเพื่อสนับสนุนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้โรงเรียนควรมีโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
5.ทางโรงเรียนควรมีกิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรสานสัมพันธ์ระหว่างคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน และมีการติดตามผลกิจกรรมนั้น ๆ โรงเรียนควรคำนึงอยู่เสมอว่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนสามารถใช้บริการด้านสนาม หอประชุมของทางโรงเรียนได้เพื่อกิจกรรมทางสังคม
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเอกชน 2. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved