Current Record: นายอำนวย วิไลลักษณ์

นายอำนวย วิไลลักษณ์

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสารบรรณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุและงานบุคลากรในระดับมากและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยจัดให้มีการเก็บหนังสือราชการอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่และเป็นไปตามระบบงานสารบรรณ การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการมีความสะดวกรวดเร็ว แต่งตั้งครูอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุหมวดวิชาอย่างเป็นทางการและกำหนดขั้นตอนให้ครูปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการลาของข้าราชการครูและลูกจ้าง ส่วนปัญหาในการปฏิบัติงาน คือ ขาดแคลนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ จัดสรรเงินให้หมวดวิชาจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ในหมวดวิชาและมอบหมายงานพิเศษให้ครูอาจารย์รับผิดชอบมากเกินไปทำให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5072
ชื่อผลงานวิจัย ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาต่อการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวข้อ(Eng) Opinions of Department Heads on Business Affairs Administration in Secondary Schools under the Department of General Education, Changwat Suphan Buri
คำสำคัญ(keyword) ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชา การบริหารงานธุรการ กรมสามัญศึกษา ปี2543
ชื่อผู้วิจัย นายอำนวย วิไลลักษณ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr.Amnuay Wilailuk
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติความเป็นมา(history) กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดการบริหาร ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กรมสามัญศึกษาจึงได้กำหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยยึดหลักและแนวทางในการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับการประเมินฯ แบ่งออกเป็น 7 งาน ซึ่งประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ โรงเรียนกับชุมชนและการบริการอาคารสถานที่ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 ของกรมสามัญศึกษา ได้กำหนดให้งานสารบรรณ งานการเงิน-การบัญชี งานพัสดุ และงานบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของรายการประเมินมาตรฐานโรงเรียนในการบริหารงานธุรการ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติทางราชการอย่างเคร่งครัด (กรมสามัญศึกษา, 2539 : 1)

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยทั่วไปได้แบ่งสายงานการบริหารโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ เพื่อเป็นการกระจายความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนหรือครู-อาจารย์อื่น ๆ ในโรงเรียนได้ช่วยกันทำงาน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และร่วมมือร่วมใจกันทำงานภายใต้ความควบคุมดูแลของผู้บริหารโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2522 : 26)

โดยทั่วไปนั้นถือว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักและสำคัญยิ่งของโรงเรียน แต่งานธุรการก็นับว่ามีความสำคัญมากงานหนึ่ง เพราะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานที่จะช่วยสนับสนุนให้งานฝ่ายอื่น ๆ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการศึกษา (ชารี, 2526 : 4) งานธุรการถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหัวใจของการบริหารงานในโรงเรียน แต่ในทางปฏิบัติจะมีความสำคัญกว่าในฐานะที่เป็นหน่วยให้บริการแก่ฝ่ายการเรียนการสอนและบริการนักเรียนยิ่งกว่านั้น ความผิดพลาดในการดำเนินงานด้านธุรการเป็นความผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ความสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ (กิติมา, 2532 : 133) ซึ่ง พนัส หันนาคินทร์ (2524 : 328) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถ้ามีความผิดพบาดในการดำเนินงานธุรการจะเป็นที่ประจักษ์ขัดยิ่งกว่าด้านการเรียนการสอนและฝ่ายอื่น ๆ เป็นอันมาก ซึ่งบางครั้งนอกจากจะถูกลงโทษทางวินัยแลัวยังต้องรับโทษทางแพ่งและอาญาเพิ่มอีกด้วย” ดังนั้นจึงปรากฏว่าโรงเรียนต่าง ๆ ได้เอาใจใส่ต่องานธุรการเป็นพิเศษ

ลักษณะการบริหารงานธุรการ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สภาพปัญหาของโรงเรียนในการบริหารงานธุรการในปัจจุบัน โดยเฉพาะงานสารบรรณมักจะพบปัญหาในเรื่องของตัวบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงจะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ประจำ โรงเรียนมักจะแก้ปัญหาโดยมอบหมายงานให้ครู-อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่แทน ฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการจัดพิมพ์ การจัดระบบงาน การจัดทำเอกสาร การเก็บ การค้นหา การตรวจสอบและการทำลายเอกสารเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จรรยา สุขประเสริฐ (2541 : 105) พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานฝ่ายธุรการ เกิดจากเจ้าหน้าที่งานสารบรรณมีคาบสอนมากเกินไปทำให้ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงาน สำหรับการบริหารด้านการเงินและการบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนบางแห่งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบทั้งด้านการเงินและการบัญชีในคนเดียวกัน จึงเกิดปัญหาการทุกจริตขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคล ส่วนงานด้านพัสดุนั้น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบว่า โรงเรียนจัดทำบัญชีวัสดุและลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2527 : 34-35)

งานธุรการเป็นงานที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความละเอียด รอบคอบ รู้จักการสังเกต และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ จึงมักจะขัดแย้งกับผู้รับบริการและถูกกล่าวหาว่าทำงานล่าช้า บริการไม่ทันครู-อาจารย์ โดยเฉพาะหัวหน้าหมวดวิชาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเกี่ยวกับงาน ธุรการ จึงสอดคล้องกับผลงานการศึกษาวิจัย บุญนำ เลาหสถิตย์ (อ้างถึงใน จงกลรัตน์, 2536 : 19) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในเขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าหมวดวิชามีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน อาคารสถานที่มากที่สุด คือ เงินงบประมาณของหมวดวิชามีน้อย การเบิกจ่ายล่าช้า

ดังนั้นด้วยเหตุผลและความจำเป็นของสภาพปัญหาในการบริหารงานธุรการของโรงเรียน ย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชาโดยตรง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวน 30 โรง มีครู-อาจารย์ จำนวน 1,481 คน มีนักเรียนจำนวน 34,699 คน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะแบ่งสายการบริหารงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรเหมือน ๆ กัน สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชาต่อการบริหารงานธุรการจึงเกิดขึ้นในโรงเรียนอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้มีประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหัวหน้าหมวดวิชาโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาต่อการบริหารงานธุรการและต้องการจะศึกษาปัญหาในการบริหารงานธุรการตามความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารงานธุรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวคิด(concept) 1.การบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

2.ขอบข่ายการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

3.หัวหน้าหมวดวิชา

วัตถุประสงค์(objective) 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาต่อการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
2.เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานธุรการตามความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าหมวดวิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวมประชากร จำนวน 300 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย -
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาต่อการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปรตาม -
คำนิยาม(defination) งานธุรการ หมายถึง การดำเนินงานที่เกี่ยวกับภารกิจการบริหารโรงเรียนด้านธุรการ เพื่อสนับสนุนงานด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนมากที่สุด
งานสารบรรณ หมายถึง การดำเนินการจัดทำหนังสือหรือเอกสารหลักฐานของทางราชการ รวมถึงการจัดระบบงานเกี่ยวกับ การรับ การส่ง การลงทะเบียน การเก็บรักษา การค้นหา และการทำลายหนังสือ ราชการ
โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินกิจการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
งานการเงินและการบัญชี หมายถึง การดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชีทุกประเภทที่มีและใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค เงินลูกเสือ และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
งานพัสดุ หมายถึง การดำเนินงาน จัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การเก็บรักษา การควบคุม การใช้หรือการจำหน่ายพัสดุเมื่อหมดอายุใช้งาน รวมทั้งงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบุคลากร หมายถึง การดำเนินงานสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน การส่งเสริมขวัญและกำลังใจ การดำรงรักษา การพัฒนา การติดตามผลการปฏิบัติงานและการให้ออกจากราชการ
โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าหมวดวิชา หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดวิชาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหมวดวิชา หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหมวดวิชา
ปัญหาการบริหารงานธุรการ หมายถึง ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่เป็นที่พึงพอใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
เครื่องมือ(tool) ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาต่อการบริหารงานธุรการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1. ด้านการบริหารงานสารบรรณ
2. ด้านการบริหารงานการเงินและการบัญชี
3. ด้านบริหารงานพัสดุ
4. ด้านบริหารงานบุคลากร
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานธุรการ ตามความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ดังนี้
1.ผู้วิจัยของหนังสือจากโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
2.ผู้วิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.ผู้วิจัยขอหนังสือจากโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เป็นกลุ่มประชากรพร้อมแนบแบบสอบถาม
4.การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร และการเก็บรวบรวมคืน ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์(analysis) นำแบบสอบถาามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสารบรรณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุและงานบุคลากรในระดับมากและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยจัดให้มีการเก็บหนังสือราชการอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่และเป็นไปตามระบบงานสารบรรณ การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการมีความสะดวกรวดเร็ว แต่งตั้งครูอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุหมวดวิชาอย่างเป็นทางการและกำหนดขั้นตอนให้ครูปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการลาของข้าราชการครูและลูกจ้าง ส่วนปัญหาในการปฏิบัติงาน คือ ขาดแคลนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ จัดสรรเงินให้หมวดวิชาจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ในหมวดวิชาและมอบหมายงานพิเศษให้ครูอาจารย์รับผิดชอบมากเกินไปทำให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอนแนะทั่วไป
1.ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่าช้าเกินกำหนดเวลา เนื่องจากเรื่องราชการบางเรื่องเป็นงานเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นการภายในก่อนที่จะเสนอหนังสือต่อผู้บริหารโรงเรียน
2.ผู้บริหารควรพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของงานที่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ เพื่อให้สามารถเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตรงกับความต้องการของหมวดวิชาอย่างเพียงพอ ส่วนปัญหาไม่เปิดโอกาสให้หัวหน้าหมวดวิชามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากการบริหารงานการเงินและการบัญชีและการจัดสรรเงิน โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กรมสามัญศึกษากำหนอย่างเคร่งครัดและผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้หัวหน้าหมวดวิชาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อให้ตรงกับความต้องการของหมวดวิชาอย่างแท้จริง
3.ผู้บริหารควรแก้ปัญหาโดยการจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์แล้วจึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาตามความจำเป็นนั้น ๆ
4.ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องควบคุม ดูแล กำกับ และติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5.ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงานราชการในแต่ละด้านเพื่อให้การนิเทศ แนะนำ ข้อปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะด้านหรือบุคลิกภาพของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละงาน เพื่อให้สามารถพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้อยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างประสิทธิภาพ
2.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในแต่ละเขตการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพรวมในการบริหารงานธุรการมากยิ่งขึ้น
ปี 2543
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved