Current Record: นายประจักษ์ ไม้เจริญ

นายประจักษ์ ไม้เจริญ

ผลการศึกษา พบว่า
ระดับเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับปานกลาง ระดับเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง และข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจำแนกตามสถานภาพทั้งในด้าน ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่รับราชการในสถบันราชภัฏ และสถาบันราชภัฏที่สังกัด พบว่ามีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่แตกต่างกัน แต่มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแตกต่างกัน โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารมีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสูงกว่าผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4990
ชื่อผลงานวิจัย เจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ(Eng) The Attitudes of the Rajabhats' Lecturers in Bangkok Metropolitan to Education Assurance
คำสำคัญ(keyword) การประกันคุณภาพการศึกษา ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นายประจักษ์ ไม้เจริญ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr. Prachak Maichareon
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร
สถานที่ติดต่อ ที่บ้าน 1/108 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ที่ทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จ ปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏพระนคร
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏพระนคร
ประวัติความเป็นมา(history) จากข้อกำหนดในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพที่สามารถสร้างความมั่นใจ พึงพอใจให้แก้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ในมาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เพิ่ให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่งภายใน 6 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 บังคับใช้ (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. 2542 : 14)

จากการที่สถาบันราชภัฎทุกแห่งจะต้องถูกประเมินจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎและจากองค์กรภายนอกข้าราชการครูทั้งหมดของสถาบันราชภัฎจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพหรือองค์ประกอบคุณภาพที่กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการครูมีภาระงานมากขึ้น ดังนั้นข้าราชการครูในสถาบันราชภัฎจึงอาจจะมีเจตคติ ความรู้สึก ปฏิกิริยา และความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถ้าสถาบันสามารถทำให้บุคลากรในสถาบันมีความรู้สึกเชิงบวก ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่คุณภาพของภารกิจทุกด้านก็จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับการยอมรับจากสังคม ประเทศชาติ เนื่องจากเจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีผลต่อสิ่งต่างๆ และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจเป็นไปในทิศทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเจตคติของข้าราชการครูเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
แนวคิด(concept) 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ

2. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่รับราชการในสถาบันราชการในสถาบันราชภัฏ และสถาบันราชภัฏที่สังกัด
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 สถาบัน จำนวน 1,717 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 สถาบัน จำนวน 317 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่รับราชการในสถาบันราชภัฏ สถาบันราชภัฏที่สังกัด
ตัวแปรตาม ได้แก่
1) เจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏ
2) เจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกโยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก
คำนิยาม(defination) 1. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
2. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการหรือกลไกที่สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเพื่อทำให้บรรลุผลตามพันธกิจ และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยส่วนรวม
3. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน คณะ ศูนย์ สำนักและโปรแกรม ในด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
4. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
5. การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การที่สถาบันและทุกหน่วยงานในสถาบันกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติหรือกิจกรรมเพื่อกำกับการดำเนินงานต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การกำหนดองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพ การกำหนดหลักเกณฑ์ แผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือประกันคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุน
6. การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ระบบ กลไก และการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพหรือไม่ โดยจะมีการตรวจสอบทั้งโดยสถาบันและหน่วยงานเองและโดยหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพ
7. การประเมินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน คณะ สำนัก โปรแกรมวิชา โดยภาพรวมว่าเมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากน้อบเพียงใด
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับเจตคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับเจตคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประกันคุณภาพภายนอก
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอหนังสือจากสำนักงานโครงการบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏพระนคร ถึงผู้บริหารสถาบันราชภัฏทั้ง 6 สถาบัน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร และอาจารย์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยดำเนินการนำแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารจำนวน 24 ฉบับ และกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ จำนวน 293 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเป็นจำนวน 317 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F - test
ข้อสรุป(summary) ผลการศึกษา พบว่า
ระดับเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับปานกลาง ระดับเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง และข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจำแนกตามสถานภาพทั้งในด้าน ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่รับราชการในสถบันราชภัฏ และสถาบันราชภัฏที่สังกัด พบว่ามีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่แตกต่างกัน แต่มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแตกต่างกัน โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารมีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสูงกว่าผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรทำการวิจัยเพื่อหากลยุทธ์ให้ข้าราชการครูมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่ง หลังจากมีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอนว่ามีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ หรือมีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved