Current Record: นางสาววิไล ไม้แก้ว

นางสาววิไล ไม้แก้ว

1. ระดับของวัฒนธรรมโรงเรียน ระดับของแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. วัฒนธรรมโรงเรียนและแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มี 3 ตัวแปร คือ แรงส่งด้านมนุษยสัมพันธ์ แรงส่งด้าน วัฒนธรรม และแรงส่งด้านเทคนิค

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 482
ชื่อผลงานวิจัย วัฒนธรรมโรงเรียนและแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา
หัวข้อ(Eng) THE EFFECT OF SCHOOL CULTURE AND LEADERSHIP FORCES OF ADMINISTRATOR ON PERFORMANCE OF WORKERS IN THE PRIMARY SCHOOL
คำสำคัญ(keyword) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อผู้วิจัย นางสาววิไล ไม้แก้ว

ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Wilai Maikeoaw
สถานที่ติดต่อ 18 หมู่ 5 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2538
ประเภท วิทยานิพนธ์
สถานที่จัดเก็บผลงาน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติความเป็นมา(history) สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นกอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษาของจังหวัด ในการดำเนินงานนั้นต้องมีนโยบายในการบริหารงานเพื่อพัฒนาให้การจัดการศึกษาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และมีความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการประถมศึกษา รวมทั้งเร่งปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน ขอบข่ายงานการบริหารโรงเรียน ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กำหนดไว้ 6 งาน อันได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่จากการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานและการสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดไม่เป็นทีพึงประสงค์ เห็นได้จากผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน จะเห็นได้ว่า จำนวนโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองในแต่ละงานสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการ ทั้ง ๆ ที่งานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโรงเรียน ดังแนวคิดของ มิลเลอร์ (Miller) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโรงเรียน และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การบริหารการเรียนการสอน การบริหารโรงเรียนจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญ พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังต่อไปนี้ คือ 1) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 2) ปรับปรุงเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียน 3) สรรหาและพัฒนาบุคลากร 4) จัดหาและบำรุงรักษาเกี่ยวกับการเงินและอาคารสถานที่
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อระบบการบริหารอย่างมากตามแนวคิดของ เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ซึ่งให้ความสำคัญอย่างมาก แต่ปัญหาและอุปสรรคที่มีความสำคัญต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้น เกิดจากการที่ผู้บริหารและบุคลากรยังไม่สามารถ ร่วมมือกันปฏิบัติงานและปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ตามที่คาดหวังไว้

จากภูมิหลัง สภาพปัจจุบันและความต้องการของแผนปฏิบัติการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปรากฏว่ายังประสบปัญหาในการพัฒนาการศึกษา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานตามภาระงานในโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นที่มาของปัญหาในการวิจัยครั้งนี้ "การปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด"

จากปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนและแหล่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน และแรงส่งภาวะผู้นำที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน และนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน โรงเรียนให้สูงขึ้น


วัตถุประสงค์(objective) เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยขอกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อทราบระดับวัฒนธรรมโรงเรียน ระดับแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
4. เพื่อทราบวัฒนธรรมโรงเรียน และแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สมมุติฐาน(assumption) เพื่อเป็นการตรวจสอบผลที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อการตรวจสอบดังนี้
1. วัฒนธรรมโรงเรียน แรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง
2. วัฒนธรรมโรงเรียน กับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์กัน
3. แรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์กัน
4. วัฒนธรรมโรงเรียน และแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2537 จำนวน 844 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 844 คน ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จำนวน 9,426 คน รวม 10,270 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 390 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling)
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรด้านการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียน และแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6 งาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนประถมศึกษา
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน โดยที่ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามที่สร้าง โดย นงลักษณ์ เรือนทอง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6 งาน ในโรงเรียนประถมศึกษา
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแต่ละอำเภอด้วยตนเอง
การวิเคราะห์(analysis) การวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ (statistical package for the social sciences) โดยใช้สถิติในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และอายุราชการ ใช้ค่าร้อยละ (%)
2. การวิเคราะห์ระดับของวัฒนธรรมโรงเรียน ระดับของแรงส่งภาวะผู้นำของ ผู้บริหารและระดับของการปฏิบัติงาน 6 งาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมโรงเรียน กับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coeficient)
4. การวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนและแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
ข้อสรุป(summary) 1. ระดับของวัฒนธรรมโรงเรียน ระดับของแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. วัฒนธรรมโรงเรียนและแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มี 3 ตัวแปร คือ แรงส่งด้านมนุษยสัมพันธ์ แรงส่งด้าน วัฒนธรรม และแรงส่งด้านเทคนิค
ข้อเสนอแนะ(suggestion) จากข้อค้นพบปรากฏว่า การปฏิบัติงานในโรงเรียนด้านงานวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากต่ำสุด ขณะเดียวกันวัฒนธรรมโรงเรียนและแรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา ด้านงานวิชาการ คือ แรงส่งภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านการศึกษาและฝึกอบรม แรงส่งด้านเทคนิค แรงส่งด้านวัฒนธรรม และวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมีคุณภาพ ดังนั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนด้านงานวิชาการของ ผู้บริหารที่บริหารงานวิชาการโดยใช้แรงส่งภาวะผู้นำด้านการศึกษาและฝึกอบรม แรงส่งด้านเทคนิค แรงส่งด้านวัฒนธรรม และวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมีคุณภาพกับผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ผู้บริหารปฏิบัติงานตามปกติ
ปี 2538
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved